ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10

11 | Total Attempts: 2108

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถ นศึกษา พ.ศ.2547-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ละนักศึกษา พ.ศ. 2548-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการพานักเรียนนัก ึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548


Questions and Answers
 • 1. 
  วันเปิดเรียน ชักธงชาติอย่างไร
  • A. 

   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลงเวลา 18.00 น.

  • B. 

   ชักขึ้นเวลา 08.00 น ชักลงเวลา 18.00 น.

  • C. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น ชักลงเวลา 18.00 น.

  • D. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น ชักลงเวลา 18.30 น.

 • 2. 
  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดใครเป็นผู้อนุญาต
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 3. 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษากี่วัน
  • A. 

   1 วัน

  • B. 

   2 วัน

  • C. 

   3 วัน

  • D. 

   4 วัน

 • 4. 
  จากข้อ 3 คือวันใดบ้าง
  • A. 

   5 ธันวาคม

  • B. 

   4 , 5 ธันวาคม

  • C. 

   3 , 4 , 5 ธันวาคม

  • D. 

   5 , 6 , 7 ธันวาคม

 • 5. 
  ระเบียบ ศธ ว่าการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
  • A. 

   3 สถาน

  • B. 

   4 สถาน

  • C. 

   5 สถาน

  • D. 

   6 สถาน

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การลงโทษตามระเบียบ ศธ การลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ทำทัณฑ์บน

  • C. 

   การตัดคะแนนความประพฤติ

  • D. 

   การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 7. 
  การทำโทษนักเรียนนักศึกษาสถานใดให้เชิยผู้ปกครองหรือบิดามารดามารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ทำทัณฑ์บน

  • C. 

   การตัดคะแนนความประพฤติ

  • D. 

   การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนความประพฤติ

 • 8. 
  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ พ.ศ.2548
  • A. 

   การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  • B. 

   การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

  • C. 

   การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

  • D. 

   การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร

 • 10. 
  ตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ให้มีอัตราส่วนครู 1 คนดูแลนักเรียนกี่คน
  • A. 

   10 คน

  • B. 

   20 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   40 คน

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  • A. 

   ต้องได้รับอนุญาตก่อน

  • B. 

   ให้หัวหน้างานกิจการที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้เลือกเส้นทาง เลือกยานพาหนะ พนักงานขับรถ

  • C. 

   ถ้ามีนักเรียนนักศึกษาหญิงไปด้วย ให้มีครูหญิงควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม

  • D. 

   ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และไปเพื่อการเรียนการสอนการทัศนศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่ ทดสอบสมรรถภาพหรือวัดผลคะแนน

Back to Top Back to top