ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 23 รวมระเบียบชุดที่ 9

11 | Total Attempts: 2078

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 23 รวมระเบียบชุดที่ 9

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 23 รวมระเบียบชุดที่ 9-ระเบียบ ศธ. การกำหนดเวลาทำงานและวัน ยุดราชการของกระทรวงศึกษ ธิการ พ.ศ.2547-ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายว น พ.ศ.2549-ระเบียบ ศธ. หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถาน ึกษา พ.ศ.2548-itg[up[ ศธ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนัก ึกษา พ.ศ.2547


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครกำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   สำนักนายรัฐมนตรี

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ส.ก.ส.ค.

 • 2. 
  ข้อใดคือเวลาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
  • A. 

   08.00 น. ถึง 16.00 น.

  • B. 

   09.00 น. ถึง 16.00 น.

  • C. 

   08.30 น. ถึง 16.00 น.

  • D. 

   08.30 น. ถึง 16.30 น.

 • 3. 
  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องกำหนดเวลาทำงานหรือวันหยุดที่ต่างไปจากกำหนดให้ใครเป็นผู้กำหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผอ.รร.

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 4. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานอย่างไรต่อสัปดาห์
  • A. 

   30 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

  • C. 

   35 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง

 • 5. 
  ใครเป็นผู้ลงชื่อกำกับในสมุดหมายเหตุโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   ผอ.รร.

  • C. 

   ประธานกรรมการ

  • D. 

   ผอ.เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 6. 
  การลงบันทึกสมุดหมายเหตุให้ลงด้วยปากกาสีใด
  • A. 

   สีดำ

  • B. 

   สีน้ำเงิน

  • C. 

   สีดำหรือสีน้ำเงิน

  • D. 

   สีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

 • 7. 
  กรณีลงสมุดหมายเหตุรายวันผิดให้ปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   เขียนใหม่ด้วยปากกาสีเดิม

  • B. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงประณีต เขียนใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงชื่อ วันเดือนปีกำกับ

  • C. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงประณีต เขียนใหม่ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ลงชื่อ วันเดือนปีกำกับ

  • D. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงประณีต เขียนใหม่ด้วยหมึกสีดำ ลงชื่อ วันเดือนปีกำกับ

 • 8. 
  หลักฐานแรกในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่กรณีไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อนคือข้อใด
  • A. 

   สูจิบัตร

  • B. 

   สูติบัตร

  • C. 

   สำเนาทะเบียนบ้าน

  • D. 

   สำเนาบัตรประจำตัว

 • 9. 
  กรณีไม่มีหลักฐานหรือพยานใด ๆ มาสมัครให้ทำอย่างไร
  • A. 

   ให้เขียนใบสมัครไว้

  • B. 

   ซักถามประวัติผู้มาสมัคร

  • C. 

   ซักถามผู้อยู่ในเหตุการณ์

  • D. 

   ซักถามใครก็ได้ที่เหมาะสมตามกรณี

 • 10. 
  การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดใครเป็นผู้แก้ไข
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

 • 11. 
  การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนให้ปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   ผอ.รร.แก้ไข ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีต แล้วเติมใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้และวันเดือนปีย่อกำกับไว้ทุกแห่ง

  • B. 

   ผอ.รร.แก้ไข ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีดำโดยประณีต แล้วเติมใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้และวันเดือนปีย่อกำกับไว้ทุกแห่ง

  • C. 

   ผอ.รร.แก้ไข ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีน้ำเงินโดยประณีต แล้วเติมใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้และวันเดือนปีย่อกำกับไว้ทุกแห่ง

  • D. 

   นายทะเบียนแก้ไข ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีต แล้วเติมใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้และวันเดือนปีย่อกำกับไว้ทุกแห่ง

Back to Top Back to top