ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก

21 | Total Attempts: 443

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จักกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  นายกรัฐมนตรีอิตาลีที่โดนชกปากแตก ขณะหาเสียงที่เมืองมิลานที่ตนเองเป็นประธานสโมสรคือ
  • A. 

   ซิลวิโอ ลุสโคนี่

  • B. 

   ซิลโอ แบร์ลุสโคนี่

  • C. 

   ซิลวิโอ แบร์โคนี่

  • D. 

   ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี่

 • 2. 
  ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกาคือใคร
  • A. 

   จอร์ช บูช

  • B. 

   จอร์ช ดับเบิ้ลยู บูช

  • C. 

   บลิน คลินตัน

  • D. 

   บารัค โอบามา

 • 3. 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใดของไทย
  • A. 

   25

  • B. 

   26

  • C. 

   27

  • D. 

   28

 • 4. 
  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือใคร
  • A. 

   พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

  • B. 

   พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)

  • C. 

   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)

  • D. 

   นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

 • 5. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
  • A. 

   นายวิจิตร ศรีสะอ้าน

  • B. 

   นายอาคม เอ่งช่วน

  • C. 

   นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • D. 

   นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 • 6. 
  ข้อใด คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

  • B. 

   นายพงศกร อรรณนพพร

  • C. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • D. 

   นายวินัย รอดจ่าย

 • 7. 
  ใครดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • C. 

   นายวินัย รอดจ่าย

  • D. 

   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

 • 8. 
  เลขาธิการ กพฐ. คนปัจจุบัน คือใคร
  • A. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นายเฉลียว อยู่เสมรักษ์

  • C. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

  • D. 

   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

 • 9. 
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ คือใคร
  • A. 

   นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

  • B. 

   รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ

  • C. 

   นายประเสริฐ งามพันธ์

  • D. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

 • 10. 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือใคร
  • A. 

   นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

  • B. 

   ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

  • C. 

   รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

  • D. 

   ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

 • 11. 
  เลขาธิการ ก.ค.ศ. คือใคร
  • A. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • B. 

   ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

  • C. 

   นายประเสริฐ งามพันธ์

  • D. 

   รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ

 • 12. 
  เลขาธิการคุรุสภา คือใคร
  • A. 

   นายประเสริฐ งามพันธ์

  • B. 

   ดร.ธงทอง จันทรางสุข

  • C. 

   ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

  • D. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

 • 13. 
  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
  • A. 

   นางอุทุมพร จามรมาน

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • D. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

 • 14. 
  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คือใคร
  • A. 

   นางอุทุมพร จามรมาน

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • D. 

   ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

 • 15. 
  ประธานรัฐสภาคือใคร
  • A. 

   ชายประสพสุข บุญเดช

  • B. 

   นายชัย ชิดชอบ

  • C. 

   นายมีชัย ฤชุพันธ์

  • D. 

   นายอภิชาต สุขัคคานนท์

 • 16. 
  ประธานวุฒิสภา คือใคร
  • A. 

   นายชัย ชิดชอบ

  • B. 

   นายประสพสุข บุญเดช

  • C. 

   นายมีชัย ฤชุพันธ์

  • D. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์

 • 17. 
  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือใคร
  • A. 

   นายอภิชาต สุขัคคานนท์

  • B. 

   นายประสพสุข บุญเดช

  • C. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์

  • D. 

   นางสดศรี สัตยาบัญ

 • 18. 
  นายจุลินทร์ ลักษณวืศิษฐ์เป็น รมต.ศธ. คนที่เท่าใด
  • A. 

   44

  • B. 

   52

  • C. 

   26

  • D. 

   27

 • 19. 
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คือใคร
  • A. 

   ประทีป ตันประเสริฐ

  • B. 

   ปทีป ตันประเสริฐ

  • C. 

   ประทีป ต้นประเสริฐ

  • D. 

   ปทิป ตันประเสริฐ

 • 20. 
  เลขาธิการ สกสค. คือใคร
  • A. 

   รศ.ธงทอง จันทรางสุข

  • B. 

   นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

  • C. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • D. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

 • 21. 
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือใคร
  • A. 

   พลเอกกำธร พุ่มหิรัญ

  • B. 

   พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

  • C. 

   พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์

  • D. 

   พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

Back to Top Back to top