ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 22 รวมระเบียบชุดที่ 8

10 | Total Attempts: 1454

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 22 รวมระเบียบชุดที่ 8

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 22 รวมระเบียบชุดที่ 8-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศ ึกษา พ.ศ.2547-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื นฐาน พ.ศ.2550-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิส ลามฯ พ.ศ.2548-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549


Questions and Answers
 • 1. 
  การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ให้ใช้คำว่า โรงเรียน หรือ วิทยาลัย เป็นคำขึ้นต้น

  • B. 

   ให้ต่อโรงเรียนหรือวิทยาลัยด้วยชื่อจังหวัด อำเภอ หมู่บ้านเท่านั้น

  • C. 

   การใช้คำขึ้นต้นเป็นอย่างอื่นตามส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด

  • D. 

   ให้ชื่อภาษาไทยตัวโตกว่าภาษาอังกฤษ

 • 2. 
  การตั้งชื่ออาคารโดยชื่อบุคคล ๆ นั้นตองบริจาคอย่างไร
  • A. 

   ครึ่งหนึ่งของราคาอาคาร

  • B. 

   คนเดียวทั้งหลัง

  • C. 

   สองในสามส่วน

  • D. 

   สามในสี่ส่วน

 • 3. 
  ผู้ที่จะจารึกชื่อบนอุปกรณ์จะต้องบริจาคทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 20 ของราคาอุปกรณ์ขึ้นไป

  • B. 

   ร้อยละ 30 ของราคาอุปกรณ์ขึ้นไป

  • C. 

   ร้อยละ 40 ของราคาอุปกรณ์ขึ้นไป

  • D. 

   ร้อยละ 50 ของราคาอุปกรณ์ขึ้นไป

 • 4. 
  การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ในระดับประถมศึกษาต้องมีนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   แต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า 25 คน

  • B. 

   แต่ละชั้น ไม่น้อยกว่า 25 คน

  • C. 

   แต่ละรายอายุ 80 คนขึ้นไป

  • D. 

   แต่ละชั้น ไม่น้อยกว่า 80 คน

 • 5. 
  สถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาขึ้นใหม่ในระดับมัธยมศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   แต่ละรายอายุ ไม่น้อยกว่า 25 คน

  • B. 

   ชั้นละไม่น้อยกว่า 25 คน

  • C. 

   แต่ละรายอายุ ไม่น้อยกว่า 80 คน

  • D. 

   ชั้นละไม่น้อยกว่า 80 คน

 • 6. 
  ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 7. 
  เมื่อมีความเห็นให้รวมสถานศึกษาสิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกคือข้อใด
  • A. 

   จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา

  • B. 

   ให้สถานศึกษาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

  • C. 

   ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

  • D. 

   ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

 • 8. 
  ตาดีกา คืออะไร
  • A. 

   ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

  • B. 

   ศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด

  • C. 

   ศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

  • D. 

   ศูนย์การอิสลามศึกษาประจำมัสยิด

 • 9. 
  การปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ คือกรณีใดเกิดเหตุใด
  • A. 

   ประชุม

  • B. 

   น้ำท่วมโรงเรียน

  • C. 

   อบรม

  • D. 

   เข้าค่ายพักแรม

 • 10. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษตามข้อใด
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 7 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 วัน

Back to Top Back to top