ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 21 รวมระเบียบชุดที่ 7

10 | Total Attempts: 18526

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 21 รวมระเบียบชุดที่ 7

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 21 รวมระเบียบชุดที่ 7-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547-ระเบียบกระทรวงการคลังว่ ด้วยเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ.2546


Questions and Answers
 • 1. 
  พนักงานราชการมีกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   4 ประเภท

  • C. 

   6 ประเภท

  • D. 

   8 ประเภท

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   พิเศษ

  • C. 

   บริการ

  • D. 

   วิชาชีพเฉพาะ

  • E. 

   ข้อ C และ D ถูกต้อง

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานราชการ
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
  • A. 

   กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

  • B. 

   จงใจไม่ปฏฺบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

  • C. 

   ไม่ปฏิบัติตามเลื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

  • D. 

   ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานราชการ
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดเงินค่าตอบแทน

  • D. 

   ไล่ออก

 • 6. 
  ข้อใด หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  • A. 

   คพร.

  • B. 

   ค.พ.ร.

  • C. 

   ค.พร.

  • D. 

   คพ.ร.

 • 7. 
  ข้อใดเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการข้าราชการพลเรือน

 • 8. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 9. 
  ตามระเบียบว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2548 กรณีปฏิบัติหน้าที่แล้วแขนขาดข้างหนึ่ง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นกี่เท่าของเงินเดือน
  • A. 

   ยี่สิบสี่เท่า

  • B. 

   ยี่สิบสี่เท่าครึ่ง

  • C. 

   สามสิบเท่า

  • D. 

   สามสิบเท่าครึ่ง

 • 10. 
  กรณีสูญเสียอวัยวะหลายส่วนจากการปฏฺบัติหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นกี่เท่าของเงินเดือน
  • A. 

   ยี่สิบเท่า

  • B. 

   ยี่สิบห้าเท่า

  • C. 

   สามสิบเท่า

  • D. 

   สามสิบห้าเท่า

Back to Top Back to top