ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 20 รวมระเบียบชุดที่ 6

15 | Total Attempts: 1415

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 20 รวมระเบียบชุดที่ 6

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 20 รวมระเบียบชุดที่ 6-กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้ เงินเดือนข้าราชการครูแล บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550-กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ ละการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551-ระเบียบกระทรวงการคลังว่ ด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ.ศ.2537


Questions and Answers
 • 1. 
  "ปี" ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.

  • B. 

   ปีงบประมาณ

  • C. 

   ครึ่งปีแรก

  • D. 

   ครึ่งปีหลัง

 • 2. 
  "ครึ่งปีแรก" ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม

  • B. 

   31 มีนาคม ถึง 1 ตุลาคม

  • C. 

   1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

  • D. 

   30 กันยายน ถึง 1 เมษายน

 • 3. 
  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจำนวนเท่าใด
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 3 คน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • D. 

   ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

 • 4. 
  การเลื่อนขั้นในครึ่งปีแรกให้เลื่อนวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   1 ตุลาคม

  • C. 

   30 มีนาคม

  • D. 

   31 ตุลาคม

 • 5. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์

  • B. 

   ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักรราชการเกินกว่าสองเดือน

  • C. 

   ในครึ่งปีที่แล้วมามีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน

  • D. 

   ในครึ่งปีที่แล้วมาเคยไปศึกษาดูงานต่างประเทศและกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน

 • 6. 
  จากข้อ 5 กรณีลาไปศึกษาต่อจะต้องมีผลการเรียนตามทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.8

  • B. 

   ระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.3

  • C. 

   ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.8

  • D. 

   หลักสูตรพิเศษต้องได้ผลการศึกษาผ่านเกณฑ์หรือข้อตกลงที่กำหนด

 • 7. 
  การร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ประธานก.ค.ศ.

 • 8. 
  จากข้อ 7 ให้ร้องทุกข์ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 9. 
  กรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ เลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ประธาน ก.ค.ศ.

 • 10. 
  ให้ อ.ก.ค.ศ.หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จภายในกี่วันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 11. 
  จากข้อ 10 ถ้าไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดสามารถขยายเวลาได้ตามไม่เกินข้อใด
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   ุ60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องในการนับเวลาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   เวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น

  • B. 

   เวลาสิ้นสุด ถ้าตรงวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวันสุดท้าย

  • C. 

   เวลาเริ่มต้น ให้นับวันแรกแห่งเวลานั้น

  • D. 

   ข้อ ก ข กล่าวผิด ข้อ ค กล่าวถูกต้อง

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • A. 

   มีเชื้อชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

 • 14. 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการต้องทดลองปฏฺบัติราชการเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   6 เดือน

  • B. 

   1 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิด 1 ปี

  • D. 

   2 ปี

 • 15. 
  โทษทางวินัยของลูกจ้างประจำมีกี่สถาน
  • A. 

   3 สถาน

  • B. 

   4 สถาน

  • C. 

   5 สถาน

  • D. 

   6 สถาน

Back to Top Back to top