ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52

31 | Total Attempts: 748

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  กำหนดให้วันใดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   12 ธันวาคม 2552

  • B. 

   13 ธันวาคม 2552

  • C. 

   14 ธันวาคม 2552

  • D. 

   15 ธันวาคม 2552

 • 2. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ดูแลการสรรหา และการเลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายประเสริฐ งามพันธ์

  • B. 

   นางองค์กร อมรสิรินันท์

  • C. 

   รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์

  • D. 

   ดร.จรวยพร ธรนินท์

 • 3. 
  มาตราใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการทำผิดการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไข พ.ศ.2551
  • A. 

   มาตรา 83

  • B. 

   มาตรา 87

  • C. 

   มาตรา 90

  • D. 

   มาตรา 94

 • 4. 
  มาตราใดของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551 ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
  • A. 

   มาตรา 83

  • B. 

   มาตรา 88

  • C. 

   มาตรา 89

  • D. 

   มาตรา 90

 • 5. 
  ครูดำ กล่าวหาว่า ครูแดงซึ่งสมัคร อ.ก.ค.ศ.ว่าซื้อเสียงเลือกตั้ง ครูดำมีความผิดตามมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551
  • A. 

   มาตรา 83

  • B. 

   มาตรา 88

  • C. 

   มาตรา 89

  • D. 

   มาตรา 94

 • 6. 
  ในการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ข้าราชการครูต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เข้ากับมาตราใดของพรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551
  • A. 

   มาตรา 83

  • B. 

   มาตรา 89

  • C. 

   มาตรา 93

  • D. 

   มาตรา 94

 • 7. 
  ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 8. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   26 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   28 คน

  • D. 

   29 คน

 • 9. 
  อัตราส่วน ก.ค.ศ. ของผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : บุคลากรทางการศึกษาอื่น คือข้อใด
  • A. 

   2 : 4 : 5

  • B. 

   5 : 7 : 9

  • C. 

   8 : 9 : 9

  • D. 

   9 : 9 : 8

 • 10. 
  อายุของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. คือข้อใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีลริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

 • 11. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับผู้แทน ผอ.เขต ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • B. 

   ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • C. 

   ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม

  • D. 

   ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม

  • E. 

   มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • 12. 
  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ. ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นเวลาเื่ท่าใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 8 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • 13. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วเท่าใด
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 14. 
  กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษามาแล้วอย่างไร
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 15. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.มีวาระอย่างไร
  • A. 

   คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • B. 

   คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • C. 

   คราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • D. 

   คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 • 16. 
  ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอย่างไร
  • A. 

   ภายใน 60 วัน

  • B. 

   ภายใน 45 -60 วัน

  • C. 

   ภายใน 45 วัน

  • D. 

   ภายใน 90 วัน

 • 17. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อ ก.ค.ศ.

  • C. 

   เป็นคนไร้ความสามารถ

  • D. 

   ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 8

 • 18. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่งทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ

  • C. 

   ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 ,10 , 11 หรือ มาตรา 12

  • D. 

   ถูกถอนถอนโดยรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
  • A. 

   เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีการบริหารงานบุคคลครู

  • B. 

   กำหนดนโยบาย วางแผน กำหนดอัตรากำลังครู

  • C. 

   ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ

  • D. 

   พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • A. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

  • B. 

   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลครู

  • C. 

   พัฒนาระบบข้อมูล

  • D. 

   ศึกษาวิเคราะห์วิจัย

  • E. 

   จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี

 • 21. 
  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 • 22. 
  อัตราส่วนผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. ของผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คือข้อใด
  • A. 

   2 : 3 : 4

  • B. 

   3 : 4 : 2

  • C. 

   2 : 4 : 5

  • D. 

   3 : 4 : 5

 • 23. 
  ตำแหน่งใดถูกยกเลิกในอนุกรรมการโดยตำแหน่งของ อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   ผู้แทน ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผู้แทน คุรุสภา

  • C. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 24. 
  อ.ก.ค.ศ.มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
  • A. 

   คราวละ 2 ปี 2 วาระ

  • B. 

   คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • C. 

   คราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • D. 

   คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 • 25. 
  ใครเป็นประธานสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผ.อ.เขต

  • C. 

   รอง.ผอ.เขต

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด