ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 2 พรบ.สภคาครูฯ พ.ศ.2546
45
ข้อสอบ ชุดที่ 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ