ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 2 พรบ.สภคาครูฯ พ.ศ.2546

45 | Total Attempts: 26696

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 2 พรบ.สภคาครูฯ พ.ศ.2546

ข้อสอบ ชุดที่ 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางก รศึกษา พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   52

  • B. 

   53

  • C. 

   54

  • D. 

   55

 • 2. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศใช้วันที่เท่าใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 3. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 บังคับใช้วันที่เท่าใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • D. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

 • 5. 
  พรบ.สภาครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   4 หมวด 80 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา

  • C. 

   5 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   5 หมวด 90 มาตรา

 • 6. 
  เงินกู้ ช.พ.ค.เกี่ยวข้องกับหมวดใดของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

 • 7. 
  ผู้ใดรักษาการตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 8. 
  ผู้ใด ไม่ได้หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพรบ.สภาครูฯ2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   พนักงานราชการ

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 9. 
  ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าอะไร
  • A. 

   ครุสภา

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการครุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

  • C. 

   พิจารณาพักใช้ใบอนุญาต

  • D. 

   เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย

 • 11. 
  คุรุสภามีรายได้จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.นี้

  • B. 

   เงินอุดหนุนจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ผลประโยชน์จากการจัดทรัพย์สินและการดำเนินงานของคุรุสภา

  • D. 

   เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้

 • 12. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   36

  • B. 

   37

  • C. 

   38

  • D. 

   39

 • 13. 
  ประะธานคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญยกเว้น
  • A. 

   ด้านการศึกษา

  • B. 

   ด้านมนุษยศาสตร์

  • C. 

   ด้านสังคมศาสตร์

  • D. 

   ด้านรัฐศาสตร์

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคุรุสภา
  • A. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • B. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • C. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 15. 
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

  • C. 

   ตำแหน่งครูมีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • D. 

   ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์การสอนและบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการคุรุสภา
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออก

  • C. 

   คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหน้าที่

  • D. 

   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ตามพรบ.สภาครูฯ 2546
  • A. 

   ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   แต่งตั้งอนุกรรมการ

  • D. 

   ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะรัฐมนตรี

 • 18. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   15 คน

  • B. 

   16 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   19 คน

 • 19. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 20. 
  ก่อนคณะกรรมการคุรุสภาครบวาระกี่วีนต้องดำเนินการสรรหาใหม่
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสรรหาคณะกรรมการคุรุสา
  • A. 

   สรรหาภายใน 90 วัน

  • B. 

   รมต.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 11 คน

  • C. 

   คณะกรรมการสรรหามาจากคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน

  • D. 

   จากผู้แทนสมาคมหรือวิชาชีพด้านการศึกษา 6 คน

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   มีจำนวน 17 คน

  • B. 

   ประธานกรรมการมาจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุรุสภา

  • C. 

   เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ

  • D. 

   อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 23. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพ้นจากตำแหน่งตามข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออก

  • C. 

   คณะรัฐมนตรีให้ออก

  • D. 

   คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ออก

 • 24. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   พิจารณาออกใบอนุญาต

  • B. 

   พิจารณาพักใช้ใบอนุญาต

  • C. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

  • D. 

   แต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการ

 • 25. 
  คณะกรรมการคุรุสภาใน 1 ปีจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยกี่ครั้ง
  • A. 

   6 ครั้ง

  • B. 

   8 ครั้ง

  • C. 

   10 ครั้ง

  • D. 

   12 ครั้ง

 • 26. 
  ข้อใด ไม่เป็นคุณสมบัติของเลขาธิการคุรุสภา
  • A. 

   สัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

  • C. 

   ไม่เคยถูกจำคุก

  • D. 

   มีความเหมาะสมตามมาตรา 8 และ 9 ของ พรบ.นี้

 • 27. 
  ข้อใดไม่เป็นวิชาชีพควบคุม ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   วิชาชีพครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 28. 
  ผู้ใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
  • A. 

   ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

  • B. 

   คณาจารย์ ระดับดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

 • 29. 
  ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C. 

   มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา

  • D. 

   เคยต้องดโทษจำคุก พ้นโทษมาแล้ว 2 ปี

 • 30. 
  ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาไม่ออกใบให้ ให้อุทธรณ์ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 31. 
  จากข้ 30 ให้อุทธรณ์ต่อใคร
  • A. 

   คุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 32. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

  • B. 

   มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์การสอน

  • C. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

 • 33. 
  ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อนักเรียน

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 34. 
  บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ยื่นต่อใคร
  • A. 

   คุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 35. 
  ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพร้อสำเนาเรื่องกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาภายในกี่วัน และให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิทำคำชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานส่งให้กรรมการภายในกี่วัน
  • A. 

   15 วัน 15 วัน ตามลำดับ

  • B. 

   30 วัน 30 วัน ตามลำดับ

  • C. 

   30 วัน 60 วัน ตามลำดับ

  • D. 

   60 วัน 90 วัน ตามลำดับ

 • 36. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ยกข้อกล่าวหา

  • B. 

   ตักเตือน

  • C. 

   ภาคทัณฑ์ความประพฤติ

  • D. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

 • 37. 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตหากถูกวินิจฉัยชี้ขาดจากกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้วมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อใคร
  • A. 

   คุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 38. 
  สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 39. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของสมาชิกคุรุสภ
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   สามัญ

  • C. 

   กิตติมศักดิ์พิเศษ

  • D. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 40. 
  สมาชิกภาพของคุรุสภาสิ้นสุดข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออก

  • C. 

   คุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอน

 • 41. 
  ส.ก.ส.ค. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 42. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการ ส.ก.ส.ค.
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกาาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ ส.ก.ส.ค.

 • 43. 
  ข้อใดไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ส.ก.ส.ค.
  • A. 

   ด้านสวัสดิการสังคม

  • B. 

   ด้านธุรกิจ

  • C. 

   ด้านการศึกษา

  • D. 

   ด้านกฎหมาย

 • 44. 
  ส.ก.ส.ค. มีฐานะอย่างไร
  • A. 

   นิติบุคคล

  • B. 

   นิติบุคคลในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   นิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   องค์การมหาชน

 • 45. 
  นายดำถูกพักใช้ใบอนุญาตและระหว่างนั้นได้ไปรับสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งนายดำจะมีความผิดอย่างไร
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ