ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 2 พรบ.สภคาครูฯ พ.ศ.2546

45 | Total Attempts: 28800

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 2 พรบ.สภคาครูฯ พ.ศ.2546

ข้อสอบ ชุดที่ 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางก รศึกษา พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   52

  • B. 

   53

  • C. 

   54

  • D. 

   55

 • 2. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศใช้วันที่เท่าใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 3. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 บังคับใช้วันที่เท่าใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • D. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

 • 5. 
  พรบ.สภาครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   4 หมวด 80 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา

  • C. 

   5 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   5 หมวด 90 มาตรา

 • 6. 
  เงินกู้ ช.พ.ค.เกี่ยวข้องกับหมวดใดของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

 • 7. 
  ผู้ใดรักษาการตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 8. 
  ผู้ใด ไม่ได้หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพรบ.สภาครูฯ2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   พนักงานราชการ

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 9. 
  ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าอะไร
  • A. 

   ครุสภา

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการครุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

  • C. 

   พิจารณาพักใช้ใบอนุญาต

  • D. 

   เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย

 • 11. 
  คุรุสภามีรายได้จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.นี้

  • B. 

   เงินอุดหนุนจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ผลประโยชน์จากการจัดทรัพย์สินและการดำเนินงานของคุรุสภา

  • D. 

   เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้

 • 12. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   36

  • B. 

   37

  • C. 

   38

  • D. 

   39

 • 13. 
  ประะธานคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญยกเว้น
  • A. 

   ด้านการศึกษา

  • B. 

   ด้านมนุษยศาสตร์

  • C. 

   ด้านสังคมศาสตร์

  • D. 

   ด้านรัฐศาสตร์

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคุรุสภา
  • A. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • B. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • C. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 15. 
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

  • C. 

   ตำแหน่งครูมีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • D. 

   ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์การสอนและบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการคุรุสภา
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออก

  • C. 

   คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหน้าที่

  • D. 

   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ตามพรบ.สภาครูฯ 2546
  • A. 

   ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   แต่งตั้งอนุกรรมการ

  • D. 

   ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะรัฐมนตรี

 • 18. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   15 คน

  • B. 

   16 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   19 คน

 • 19. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 20. 
  ก่อนคณะกรรมการคุรุสภาครบวาระกี่วีนต้องดำเนินการสรรหาใหม่
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสรรหาคณะกรรมการคุรุสา
  • A. 

   สรรหาภายใน 90 วัน

  • B. 

   รมต.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 11 คน

  • C. 

   คณะกรรมการสรรหามาจากคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน

  • D. 

   จากผู้แทนสมาคมหรือวิชาชีพด้านการศึกษา 6 คน

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   มีจำนวน 17 คน

  • B. 

   ประธานกรรมการมาจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุรุสภา

  • C. 

   เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ

  • D. 

   อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 23. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพ้นจากตำแหน่งตามข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ตาย

  • B. 

   ลาออก

  • C. 

   คณะรัฐมนตรีให้ออก

  • D. 

   คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ออก

 • 24. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   พิจารณาออกใบอนุญาต

  • B. 

   พิจารณาพักใช้ใบอนุญาต

  • C. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

  • D. 

   แต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการ

 • 25. 
  คณะกรรมการคุรุสภาใน 1 ปีจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยกี่ครั้ง
  • A. 

   6 ครั้ง

  • B. 

   8 ครั้ง

  • C. 

   10 ครั้ง

  • D. 

   12 ครั้ง

Back to Top Back to top