ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

46

Settings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั รไทย พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   ฉบับที่ 16

  • B. 

   ฉบับที่ 17

  • C. 

   ฉบับที่ 18

  • D. 

   ฉบับที่ 19

 • 2. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   22 สิงหาคม 2550

  • B. 

   23 สิงหาคม 2550

  • C. 

   24 สิงหาคม 2550

  • D. 

   25 สิงหาคม 2550

 • 3. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร
  • A. 

   นายนรนิต เศรษฐบุตร

  • B. 

   นายประสงค์ สุ่นสิริ

  • C. 

   นายมีชัย ฤชุพันธุ์

  • D. 

   นายอนันต์ปัญญารชุน

 • 4. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   9 หมวด 87 มาตรา

  • C. 

   12 หมวด 309 มาตรา

  • D. 

   15 หมวด 309 มาตรา

 • 5. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดใดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

 • 6. 
  นโยบาย 8 ข้อของรัฐบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน เข้าหมวดใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 5

  • C. 

   หมวด 7

  • D. 

   หมวด 9

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้

  • B. 

   ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้

  • C. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้

  • D. 

   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้

 • 8. 
  องคมนตรีมีกี่คน ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   17

  • B. 

   18

  • C. 

   19

  • D. 

   ตามพระราชอัธยาศัย

 • 9. 
  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
  • A. 

   ประธานรัฐสภา

  • B. 

   ประธานสภาผู้แทนราษฎร

  • C. 

   ประธานวุฒิสภา

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 10. 
  ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
  • A. 

   ประธานรัฐสภา

  • B. 

   ประธานวุฒิสภา

  • C. 

   ประธานสภาผู้อแทนราษฎร

  • D. 

   ประธานองคมนตรี

 • 11. 
  มาตราใด ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 49

  • D. 

   มาตรา 83

 • 12. 
  ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อใดจัดเป็นหน้าที่
  • A. 

   ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • B. 

   รับราชการทหาร

  • C. 

   ปฏิบัติตามกฎหมาย

  • D. 

   ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ค ผิด

 • 13. 
  การดำเนินการที่ทำให้รัฐเป็นเจ้าของอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละเท่าใดจะกระทำมิได้
  • A. 

   50

  • B. 

   51

  • C. 

   52

  • D. 

   53

 • 14. 
  รัฐสภาประกอบด้วย สส. และ สว.จำนวนกี่คน
  • A. 

   480 คน

  • B. 

   500 คน

  • C. 

   580 คน

  • D. 

   630 คน

 • 15. 
  ใครดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา
  • A. 

   รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

  • B. 

   ประธานวุฒิสภา

  • C. 

   รองประธานวุฒิสภา

  • D. 

   รองประธานรัฐสภาคนที่ 2

 • 16. 
  ร่างกฎหมายเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในกี่วัน
  • A. 

   10 วัน

  • B. 

   20 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   40 วัน

 • 17. 
  กฎหมายบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

  • B. 

   ผ่าน 20 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา

  • C. 

   ผ่าน 30วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา

  • D. 

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 18. 
  สมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   450 คน

  • B. 

   480 คน

  • C. 

   175 คน

  • D. 

   230 คน

 • 19. 
  สส.ที่มาจากการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ใด
  • A. 

   40 คน

  • B. 

   ุ60 คน

  • C. 

   80 คน

  • D. 

   120 คน

 • 20. 
  สว.ที่มีจากการสรรหามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   72 คน

  • B. 

   74 คน

  • C. 

   76 คน

  • D. 

   78 คน

 • 21. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 5 ปี

  • C. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

  • D. 

   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

  • C. 

   เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวไม่น้อยกว่า 90 วันติดต่อกัน

  • D. 

   กรณียุบพรรคต้องเป็นสมาชิกเพียงพรรคเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 ;ัน

 • 23. 
  อายุของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างกันคราวละกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 24. 
  เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   45 วัน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 60 วัน

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา ตาม รธน.2550
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวัสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

  • C. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

  • D. 

   เคยศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

 • 26. 
  สมาชิกภาพของ สว. ที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มขึ้นวันใด
  • A. 

   วันที่มีการเลือกตั้ง

  • B. 

   วันที่สมัคร

  • C. 

   วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง

  • D. 

   วันที่ประธานกรรมการเลือกตั้งลงนามรับรอง

 • 27. 
  เมื่อ สว. ที่มาจากการสรรหาหมดวาระลงต้องดำเนินการสรรหาภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   45 - 60 วัน

  • D. 

   60 วัน

 • 28. 
  ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สส. ให้มีการเรียกประชุมสมาชิกเป็นครั้งแรก การประชุมดังกล่าวในปีหนึ่งมีกี่สมัย
  • A. 

   1 สมัย

  • B. 

   2 สมัย

  • C. 

   3 สมัย

  • D. 

   4 สมัย

 • 29. 
  จากข้ 28 ในสมัยหนึ่ง ๆ กำหนดเวลากี่วัน
  • A. 

   120 วัน

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 120 วัน

  • C. 

   ไม่เกิน 120 วัน

  • D. 

   ตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป

 • 30. 
  ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จำนวนกี่ฉบับ
  • A. 

   6 ฉบับ

  • B. 

   7 ฉบับ

  • C. 

   8 ฉบับ

  • D. 

   9 ฉบับ

 • 31. 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่าใดสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
  • A. 

   20 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 20 คน

  • C. 

   10 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 10 คน

 • 32. 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าใดสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
  • A. 

   10,000 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

  • C. 

   20,000 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 20,000 คน

 • 33. 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
  • A. 

   หนึ่งในสาม

  • B. 

   สองในสาม

  • C. 

   หนึ่งในห้า

  • D. 

   หนึ่งในหก

 • 34. 
  สมาชิกวุฒิสภาจำนวนเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปราย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
  • A. 

   หนึ่งในสาม

  • B. 

   สองในสาม

  • C. 

   หนึ่งในห้า

  • D. 

   หนึ่งในหก

 • 35. 
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  • A. 

   ุ60 วัน

  • B. 

   ุ90 วัน

  • C. 

   ุ100 วัน

  • D. 

   ุ105 วัน

 • 36. 
  นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกนกี่ปีไม่ได้
  • A. 

   4 ปี

  • B. 

   8 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   16 ปี

 • 37. 
  คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   34 คน

  • B. 

   35 คน

  • C. 

   36 คน

  • D. 

   37 คน

 • 38. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติรัฐมนตรี
  • A. 

   มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • D. 

   ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 102

 • 39. 
  ศาล ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจำนวนกี่ศาล
  • A. 

   3 ศาล

  • B. 

   4 ศาล

  • C. 

   5 ศาล

  • D. 

   6 ศาล

 • 40. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ศาลปกครอง ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
  • A. 

   ศาลปกครองชั้นต้น

  • B. 

   ศาลปกครองส่วนกลาง

  • C. 

   ศาลปกครองจังหวัด

  • D. 

   ศาลปกครองชั้นสูงสุด

 • 41. 
  องค์กรตามรัฐธรรมนูญในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   องค์กรอัยการ

  • B. 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • C. 

   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • D. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • 42. 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   9 คน

 • 43. 
  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
  • A. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • B. 

   คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน

  • C. 

   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 44. 
  สมาชิกวุฒิสภาจำนวนเท่าใดของสมาชิกวุฒิสภามีสิอทธิเข้าชื่อร้องขอต่อต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่ง
  • A. 

   หนึ่งในสี่

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่

  • C. 

   หนึ่งในห้า

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

 • 45. 
  ญัตติการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากทุกข้อยกเว้น
  • A. 

   สส.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสส.ทั้งหมด

  • B. 

   สส.และสว.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของทั้งสองสภา

  • C. 

   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน

  • D. 

   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน

 • 46. 
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นตามข้อใด
  • A. 

   สามัญ สามัญนิติบัญญัติ

  • B. 

   รับหลักการ พิจารณาเรียงมาตรา ออกเสียงลงคะแนน

  • C. 

   รับหลักการ ออกเสียงลงคะแนน พิจารณาเรียงมาตรา

  • D. 

   พิจารณาเรียงมาตรา ออกเสียงลงคะแนน รับหลักการ