ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 19 รวมระเบียบชุดที่ 5
7
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 19 รวมระเบียบชุดที่ 5 ประกอบด้วย- กฎ ก.ค.ศ.การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550-กฎ ก.ค.ศ. อำนาจการลงโทษ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549