ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 19 รวมระเบียบชุดที่ 5

7 | Total Attempts: 1554

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 19 รวมระเบียบชุดที่ 5

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 19 รวมระเบียบชุดที่ 5 ประกอบด้วย- กฎ ก.ค.ศ.การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550-กฎ ก.ค.ศ. อำนาจการลงโทษ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549


Questions and Answers
 • 1. 
  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 กรณีข้อกล่าวหามีมูล ให้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรง จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจำนวนกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   อย่างน้อย 3 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 5 คน

 • 2. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสอบสวนวินัย
  • A. 

   จำนวนอย่างน้อย 3 คน

  • B. 

   กรรมการสอบสวนอย่างน้อย 2 คน

  • C. 

   กรณีสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่งและมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา

  • D. 

   ภายหลังแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ถูกกล่าวหามีวิทยฐานะสูงกว่าประธานกรรมการ ต้องแต่งตั้งประธานกรรมการสอบคนใหม่ให้เหมาะสม

 • 3. 
  เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งดำเนินการทุกข้อข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง

  • B. 

   กรณีส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ เมื่อล่วงพ้น 15 วันไปแล้ว นับแต่วันที่ส่งสำเนา ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ

  • C. 

   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทราบภายใน 7 วันนับแต่มีคำสั่ง

  • D. 

   การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ต้องไม่กระทบกระเทือนการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 • 4. 
  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามข้อใด
  • A. 

   ภายในสามวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน

  • B. 

   ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน

  • C. 

   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน

  • D. 

   ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน

 • 5. 
  ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนภายในกี่วันให้สั่งการการพิจารณาเรื่องการคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   7 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 6. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
  • A. 

   คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดทำบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง

  • B. 

   การประชุมกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด

  • C. 

   การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก

  • D. 

   การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการสอบสวนทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สามวัน

 • 7. 
  ข้อใดคือขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
  • A. 

   การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การแจ้งข้อกล่าวหา

  • B. 

   การแจ้งข้อกล่าวหา การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน

  • C. 

   การตั้งเรื่องกล่าวหา การแจ้งข้อกล่าวหา การสอบสวน

  • D. 

   การตั้งเรื่องกล่าวหา การแจ้งข้อกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวน

Back to Top Back to top