ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ

10 | Total Attempts: 1145

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 19 โรงเรียนดี 3 ระดับกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  โรงเรียนดี 3 ระดับ ของ สพฐ.ปี 2552 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   ระดับสากล ระดับอำเภอ ระดับตำบล

  • B. 

   ระดับนานาชาติ ระดับอำเภอ ระดับตำบล

  • C. 

   ระดับชาติ ระดับอำเภอ ระดับตำบล

  • D. 

   ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ สพท.

 • 2. 
  โรงเรียนดี 3 ระดับมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   ระดับสากล 500 โรงเรียน ระดับอำเภอ 2000 โรงเรียน ระดับตำบล 7000 โรงเรียน

  • B. 

   ระดับสากล 500 โรงเรียน ระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน ระดับตำบล 9000 โรงเรียน

  • C. 

   ระดับสากล 500 โรงเรียน ระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน ระดับตำบล 7000 โรงเรียน

  • D. 

   ระดับสากล 700 โรงเรียน ระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน ระดับตำบล 7000 โรงเรียน

 • 3. 
  จำนวนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 3 ดี มีอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนอย่างไร
  • A. 

   1 ต่อ 10

  • B. 

   1 ต่อ 20

  • C. 

   1 ต่อ 30

  • D. 

   1 ต่อ 40

 • 4. 
  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ในโรงเรียนดี 3 ระดับ อย่างน้อยต้องมีความเร็วเท่าใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 1 เมกกะบิต

  • B. 

   2 เมกกะบิต

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 2 เมกกะบิต

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 5 เมกกะบิต

 • 5. 
  โรงเรียนดีระดับตำบลตามนโยบายต้องมีครูต้องจบวิชาเอกตรงอย่างน้อยกี่กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • A. 

   4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • B. 

   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • C. 

   6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • D. 

   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 6. 
  จำนวนโรงเรียนดี 3 ระดับ ระดับใดที่มีจำนวนโรงเรียนตามเป้าหมายโครงการมากที่สุด
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับชาติ

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับตำบล

 • 7. 
  จำนวนโรงเรียนดี 3 ระดับ ระดับใดที่มีจำนวนโรงเรียนตามเป้าหมายโครงการน้อยที่สุด
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับชาติ

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับตำบล

 • 8. 
  โรงเรียนดีระดับสากลต้องมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • A. 

   ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

  • B. 

   คณิตศาสตร์และศิลป

  • C. 

   วิทยาศาสตร์และสังคมศานาและวัฒนธรรม

  • D. 

   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 9. 
  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโรงเรียนดีระดับใดใช้เงินมากที่สุด
  • A. 

   ระดับสากล

  • B. 

   ระดับชาติ

  • C. 

   ระดับอำเภอ

  • D. 

   ระดับตำบล

 • 10. 
  ข้อใดคือจำนวนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละระดับของโรงเรียนดี 3 ระดับ
  • A. 

   ระดับสากล 2000 ล้านบาท ระดับอำเภอ 1500 ล้านบาท ระดับตำบล 4000 ล้านบาท

  • B. 

   ระดับสากล 4000 ล้านบาท ระดับอำเภอ 1500 ล้านบาท ระดับตำบล 1000 ล้านบาท

  • C. 

   ระดับสากล 1000 ล้านบาท ระดับอำเภอ 1500 ล้านบาท ระดับตำบล 4000 ล้านบาท

  • D. 

   ระดับสากล 2000 ล้านบาท ระดับอำเภอ 1500 ล้านบาท ระดับตำบล 4000 ล้านบาท

Back to Top Back to top