ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 18 รวมระเบียบชุดที่ 4
14
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 18 รวมระเบียบชุดที่ 4 ประกอบด้วย
-กฎกระทรง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุรภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพื้นฐาน 2546
-กฎกระทรวง การจัดการศึกษาเฉพาะทาง 2547
-กฎกระทรวง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2547
-การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546