ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 18 รวมระเบียบชุดที่ 4

14 | Total Attempts: 1273

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 18 รวมระเบียบชุดที่ 4

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 18 รวมระเบียบชุดที่ 4 ประกอบด้วย-กฎกระทรง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุรภาพก รศึกษาภายในสถานศึกษาพื้ ฐาน 2546-กฎกระทรวง การจัดการศึกษาเฉพาะทาง 2547-กฎกระทรวง การจัดการศึกษาโดยครอบคร ว 2547-การแบ่งระดับและประเภทกา ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546


Questions and Answers
 • 1. 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน
  • A. 

   4 ขั้นตอน

  • B. 

   6 ขั้นตอน

  • C. 

   8 ขั้นตอน

  • D. 

   10 ขั้นตอน

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
  • A. 

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B. 

   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การจัดทำแผนพัฒนาคุรภาพการศึกษา

  • D. 

   การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา

 • 3. 
  ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบวุฒิทางการศึกษา ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
  • A. 

   รมต.ศธ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ตามกฏกระทรวง พ.ศ.2547
  • A. 

   สอดคล้องกับนโยบาย แผนการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

  • B. 

   มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

  • D. 

   นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • 5. 
  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ใครไม่ได้เป็นผู้จัดการศึกษา
  • A. 

   บุคคลในครอบครัว

  • B. 

   ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สพท.

  • C. 

   ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว

  • D. 

   บิดามารดา

 • 6. 
  ให้ผู้ปกครอง ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวยื่นคำขออนุญาตในการจัดการศึกษาต่อใคร
  • A. 

   ผอ.สพท.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   กตปน.

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 7. 
  ผู้ที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว ต้องมีวุฒิทางการศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   อนุปริญญา

  • D. 

   ปริญญาตรี

 • 8. 
  เมื่อผู้ปกครองยื่นคำขออนุญาตต่อ สพท.แล้ว คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็วและให้แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขอภายในกี่วัน
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   45 วัน

 • 9. 
  ให้ครอบครัวรายงานผลการดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการจัดการเรียนการสอนปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สำนักงานกำหนดเท่าใด
  • A. 

   ปีละหนึ่งครั้ง

  • B. 

   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  • C. 

   ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง

  • D. 

   อย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง

 • 10. 
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใครเป็นผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียน
  • A. 

   สำนักงาน

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   ผอ.รร.

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 11. 
  ตามกฎกระทรวงการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 12. 
  จากข้อ 11 ข้อใดไม่ใช่ระดับของการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • C. 

   ประถมศึกษา

  • D. 

   มัธยมศึกษา

 • 13. 
  การศึกษาระดับใดมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
  • A. 

   ประถมศึกษา

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • 14. 
  การศึกษาระดับใดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  • A. 

   ประถมศึกษา

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา

Back to Top Back to top