ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 17 ห้องเรียนคุณภาพ

10 | Total Attempts: 1218

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 17 ห้องเรียนคุณภาพ

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 17 ห้องเรียนคุณภาพ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ห้องเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานของ สพฐ.ประกอบด้วยองค์ประกอบกี่อย่าง
  • A. 

   3 องค์ประกอบ

  • B. 

   4 องค์ประกอบ

  • C. 

   5 องค์ประกอบ

  • D. 

   6 องค์ประกอบ

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • B. 

   ICT ในห้องเรียน

  • C. 

   CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   การสร้างวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา

  • E. 

   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3. 
  ข้อใดคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Backward Design
  • A. 

   เนื้อหา - กิจกรรมการเรียนการสอน - การวัดประเมินผล

  • B. 

   กิจกรรมการเรียนการสอน-เนื้อหา - การวัดประเมินผล

  • C. 

   มาตรฐาน - การวัดประเมินผล - กิจกรรมการเรียนการสอน

  • D. 

   การวัดประเมินผล - มาตรฐาน - กิจกรรมการเรียนการสอน

 • 4. 
  CAR คืออะไรตามห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   Classroom Action Research

  • B. 

   Classroom Active Research

  • C. 

   Clasroom Action Research

  • D. 

   Clasroom Active Research

 • 5. 
  ข้อใดคือขั้นตอนของ CAR
  • A. 

   การวิเคราะห์ผู้เรียน - การประเมิน - กรณีศึกษานักเรียน - การพัฒนานวัตกรรม

  • B. 

   การประเมิน - การวิเคราะห์ผู้เรียน - กรณีศึกษานักเรียน - การพัฒนานวัตกรรม

  • C. 

   การประเมิน -การวิเคราะห์ผู้เรียน - การพัฒนานวัตกรรม - กรณีศึกษานักเรียน

  • D. 

   การวิเคราะห์ผู้เรียน - การประเมิน - การพัฒนานวัตกรรม - ปรับปรุงพัฒนา

 • 6. 
  ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการสร้างวินัยเชิงบวก
  • A. 

   ชมเชยหน้าเสาธงทุกเช้า

  • B. 

   คิดเชิงบวก 4 ครั้ง คิดเชิงลบ 1 ครั้ง

  • C. 

   ใช้การเสริมแรง

  • D. 

   ใช้การเสริมแรงทางบวกมากกว่าทางลบ

 • 7. 
  KPI ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Key Performane Indicator

  • B. 

   Key Performance Indicator

  • C. 

   Key Peformance Indicator

  • D. 

   Key Porformance Indicator

 • 8. 
  การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ KPI
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   ผลผลิต

  • C. 

   ผลการปฏิบัติงาน

  • D. 

   ตัวชี้วัด

 • 9. 
  การจัดทำ ID Plane อยู้ใน KPI ขององค์ประกอบใดในห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   การออกแบบและการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • B. 

   ICT ในห้องเรียน

  • C. 

   CAR ในห้องเรียน

  • D. 

   การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน

 • 10. 
  Backward Design จัดเป็น KPI ในองค์ประกอบข้อใดของห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • B. 

   ICT ในห้องเรียน

  • C. 

   CAR ในห้องเรียน

  • D. 

   การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน

  • E. 

   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง