ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 17 รวมระเบียบชุดที่ 3

10 | Total Attempts: 1470

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 17 รวมระเบียบชุดที่ 3

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 17 รวมระเบียบชุดที่ 3 ประกอบด้วย-กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปร กฎชัดแจ้ง-กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549-กฎกระทรวง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ื้นฐาน พ.ศ.2546


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามข้อใดผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัย โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุด

  • B. 

   ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

  • C. 

   ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อไปคราวเดียวกันเป็นเวลาสิบห้าวัน

  • D. 

   กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้สารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

 • 2. 
  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 โรคตามมาตรา 30 (5) มีกี่โรค
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โรค ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549
  • A. 

   โรคเรื้อนในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • B. 

   วัณโรคในระยะติดต่อ

  • C. 

   โรคเท้าช้าง

  • D. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  • E. 

   โรคพิษสุราเรื้อรง

 • 4. 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก ตาม กฏกระทรวงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 หมายถึงสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   ตั้งแต่สามร้อยคนลงมา

  • B. 

   ไม่เกินสามร้อยคน

  • C. 

   เกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป

  • D. 

   ต่ำกว่าสามร้อยคน

 • 5. 
  องค์กรชุมชน ตามตาม กฏกระทรวงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบคนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโชน์ต่อสังคมชุมชนต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

  • B. 

   ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโชน์ต่อสังคมชุมชนต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

  • C. 

   ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบคนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโชน์ต่อสังคมชุมชนต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี

  • D. 

   ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโชน์ต่อสังคมชุมชนต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี

 • 6. 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 15 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • D. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 8. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   6 คน

 • 9. 
  ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ยี่สิบปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   สามสิบห้าปี

  • D. 

   สามสิบห้าปีบริบูรณ์

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

  • B. 

   สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป

  • C. 

   ประธานและกรรมการอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ุ6 คนของสถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่าสองแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน

Back to Top Back to top