ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2
12
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2 ประกอบด้วย -ระเบียบการแก้ไขวันเดือนปีเกิด นักเรียนนักศึกษา 2547 , ระเบียบ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา 2547 , ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา 2548