ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 15 รวมระเบียบชุดที่ 1
20
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

ข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ชุดที่ 1 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ฯ
การชักธงชาติในสถานศึกษา 2547 , การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 2547
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547