ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 15 รวมระเบียบชุดที่ 1

20 | Total Attempts: 2150

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 15 รวมระเบียบชุดที่ 1

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ชุดที่ 1 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ไม ใช่ผู้ปกครอง ฯ การชักธงชาติในสถานศึกษา 2547 , การกำหนดเวลาทำงานและวัน ยุดราชการของสถานศึกษา 2547การแก้ไขวันเดือนปีเกิดข งนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547 


Questions and Answers
 • 1. 
  ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑืการศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งให้ สพท.หรือ อปท.ทราบภายในเวลาเท่าใด
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   1 เดือน

  • D. 

   1 ภาคเรียนนับแต่เปิดภาคเรียน

 • 2. 
  ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑืการศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งให้ สพท.หรือ อปท.ทราบภายในเวลาเท่าใด
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   1 เดือน

  • D. 

   1 ภาคเรียนนับแต่เปิดภาคเรียน

 • 3. 
  จากข้อ 1 ผู้ใดขัดขืน ไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 4. 
  เด็กที่เกิดใน ปีใดต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ปี พ.ศ.2544

  • B. 

   ปี พ.ศ.2545

  • C. 

   ปี พ.ศ.2546

  • D. 

   ปี พ.ศ.2547

 • 5. 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ พ.ศ.2547 ในเวลาเปิดเรียนให้ชักธงชาติอย่างไร
  • A. 

   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลงเวลา 18.00 น.

  • B. 

   ชักขึ้นเวลา 08.00 น. ชักลงเวลา 18.00 น.

  • C. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น. ชักลงเวลา 18.00 น.

  • D. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น. ชักลงเวลาเลิกเรียน

 • 6. 
  จากข้อ 1 ผู้ใดขัดขืน ไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 7. 
  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจชักธงชาติขึ้นและลงตามกำหนดได้ให้เป็นอำนาจของใครเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 8. 
  เด็กที่เกิดใน ปีใดต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ปี พ.ศ.2544

  • B. 

   ปี พ.ศ.2545

  • C. 

   ปี พ.ศ.2546

  • D. 

   ปี พ.ศ.2547

 • 9. 
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชักและประดับธงชาติวันใดบ้าง
  • A. 

   3 , 4 , 5 ธันวาคม

  • B. 

   4 , 5 , 6 ธันวาคม

  • C. 

   5 , 6 , 7 ธันวาคม

  • D. 

   3 , 5 , 7 ธันวาคม

 • 10. 
  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
  • A. 

   08.00 น. - 14.00 น.

  • B. 

   08.30 น. - 14.00 น.

  • C. 

   08.30 น. - 16.30 น.

  • D. 

   08.00 น. - 18.00 น.

 • 11. 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ พ.ศ.2547 ในเวลาเปิดเรียนให้ชักธงชาติอย่างไร
  • A. 

   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลงเวลา 18.00 น.

  • B. 

   ชักขึ้นเวลา 08.00 น. ชักลงเวลา 18.00 น.

  • C. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น. ชักลงเวลา 18.00 น.

  • D. 

   ชักขึ้นเวลา 08.30 น. ชักลงเวลาเลิกเรียน

 • 12. 
  ข้อใดเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ของข้าราชการในสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันสองวัน

  • B. 

   หยุดวันเสาร์ 1 วันและวันอาทิตย์อีก 1 วัน

  • C. 

   วันเสาร์หยุด 1 วันและวันอาทิตย์อีก 1 วัน

  • D. 

   หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็ม 2 วัน

 • 13. 
  สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานเป็นเวลาเท่าใดในหนึ่งสัปดาห์
  • A. 

   35 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง

  • C. 

   40 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

 • 14. 
  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจชักธงชาติขึ้นและลงตามกำหนดได้ให้เป็นอำนาจของใครเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วันปิดภาคเรียน เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน

  • B. 

   สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้

  • C. 

   ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏฺบัติราชการเหมือนมาปฏฺบัติงานราชการตามปกติ

  • D. 

   วันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยจากเหตุพิเศษไม่ถือเป็นวันทำงานปกติ

 • 16. 
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชักและประดับธงชาติวันใดบ้าง
  • A. 

   3 , 4 , 5 ธันวาคม

  • B. 

   4 , 5 , 6 ธันวาคม

  • C. 

   5 , 6 , 7 ธันวาคม

  • D. 

   3 , 5 , 7 ธันวาคม

 • 17. 
  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
  • A. 

   08.00 น. - 14.00 น.

  • B. 

   08.30 น. - 14.00 น.

  • C. 

   08.30 น. - 16.30 น.

  • D. 

   08.00 น. - 18.00 น.

 • 18. 
  ข้อใดเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ของข้าราชการในสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันสองวัน

  • B. 

   หยุดวันเสาร์ 1 วันและวันอาทิตย์อีก 1 วัน

  • C. 

   วันเสาร์หยุด 1 วันและวันอาทิตย์อีก 1 วัน

  • D. 

   หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็ม 2 วัน

 • 19. 
  สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานเป็นเวลาเท่าใดในหนึ่งสัปดาห์
  • A. 

   35 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง

  • C. 

   40 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วันปิดภาคเรียน เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน

  • B. 

   สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้

  • C. 

   ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏฺบัติราชการเหมือนมาปฏฺบัติงานราชการตามปกติ

  • D. 

   วันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยจากเหตุพิเศษไม่ถือเป็นวันทำงานปกติ

Back to Top Back to top