ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 14 การจัดซื้อจัดจ้าง คอมฯ ห้องสมุด ครุภัณฑ์ ตาม Sp2 2552

10 | Total Attempts: 904

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 14 การจัดซื้อจัดจ้าง คอมฯ ห้องสมุด ครุภัณฑ์ ตาม Sp2 2552

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 14 การจัดซื้อจัดจ้าง คอมฯ ห้องสมุด ครุภัณฑ์ ตาม SP2 2552กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด คือเว็บไซต์สำนักงานคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ
  • A. 

   Http://finacial.obec.go.th

  • B. 

   Http://www.finacial.obec.go.th

  • C. 

   Http://www.obec.finacial.obec.go.th

  • D. 

   Http://www.obec.finacial.go.th

 • 2. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สพฐ.
  • A. 

   Http://www.obec.go.th

  • B. 

   Http://www.obec.co.th

  • C. 

   Http://www.obec.org.th

  • D. 

   Http://obec.co.th

 • 3. 
  ข้อใดคือระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • A. 

   C10

  • B. 

   C20

  • C. 

   CL20

  • D. 

   CC5

 • 4. 
  CL10 ได้วงเงินต้องจัดซื้อจัดจ้างเท่าไร
  • A. 

   300,000 บาท

  • B. 

   330,000 บาท

  • C. 

   340,000 บาท

  • D. 

   350,000 บาท

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
  • A. 

   CC5

  • B. 

   CL20

  • C. 

   CLD

  • D. 

   CDL

 • 6. 
  อัตราส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ตามโครงการ SP2 คือข้อใด
  • A. 

   1 : 10

  • B. 

   1 : 20

  • C. 

   1 : 30

  • D. 

   1 : 40

 • 7. 
  ถ้าโรงเรียนของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเป็นเงิน 566,669 บาท  ท่านจะดำเนินการตามข้อใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   ประกวดราคา

  • D. 

   วิธีพิเศษ

 • 8. 
  ถ้าโรงเรียนของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเป็นเงิน 2,000,001 บาท  ท่านจะดำเนินการตามข้อใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   ประกวดราคา

  • D. 

   วิธีพิเศษ

 • 9. 
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-Auction ต้องมีวงเงินตามข้อใด
  • A. 

   เกิน 100,000 บาท

  • B. 

   เกิน 100,000 - ไม่่เกิน 2,000,000 บาท

  • C. 

   เกิน 2000,000 บาท

  • D. 

   ตั้งแต่ 2,000,000 บาท

 • 10. 
  การตรวจรับพัสดุข้อใดดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไข
  • A. 

   ตรวจรับในวันที่ส่งมอบพัสดุทันที

  • B. 

   ตรวจรับภายใน 3 วัน

  • C. 

   ตรวจรับภายใน 3 วันทำการ

  • D. 

   ทำได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม

Back to Top Back to top