ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 12 มาตรฐานการศึกษาและการปรกันคุณภาพ

10 | Total Attempts: 3607

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 12 มาตรฐานการศึกษาและการปรกันคุณภาพ

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 12 มาตรฐานการศึกษาและการปร ันคุณภาพกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  มาตรฐานการศึกษาข้อชาติมีกี่มาตรฐาน
  • A. 

   3 มาตรฐาน

  • B. 

   4 มาตรฐาน

  • C. 

   5 มาตรฐาน

  • D. 

   6 มาตรฐาน

 • 2. 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติมีกี่ตัวบ่งชี้
  • A. 

   9 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   10 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   11 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   12 ตัวบ่งชี้

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • A. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

  • B. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • C. 

   แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้

  • D. 

   การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
  • A. 

   ด้านผู้เรียน

  • B. 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • C. 

   ด้านครู

  • D. 

   ด้านผู้บริหาร

 • 5. 
  มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสอง มีกี่ด้านกี่มาตรฐานกี่ตัวบ่งชี้
  • A. 

   3 ด้าน 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   3 ด้าน 14 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   กระจายอำนาจ

  • B. 

   เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

  • C. 

   ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้

  • D. 

   การรวมอำนาจการจัดการเพื่อการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ

 • 7. 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   4 ขั้นตอน

  • B. 

   6 ขั้นตอน

  • C. 

   8 ขั้นตอน

  • D. 

   9 ขั้นตอน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B. 

   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การดำเนินงานตามแผนวงจรคุณภาพ

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  • A. 

   การควบคุมคุณภาพ

  • B. 

   การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ

  • C. 

   การประเมินและรับรองคุณภาพ

  • D. 

   การสรุปและปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

 • 10. 
  Internal Evaluation หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การประเมินภายใน

  • B. 

   การประเมินภายนอก

  • C. 

   การวิจัยและพัฒนา

  • D. 

   การพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษา

Back to Top Back to top