ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ละเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 ประกาศวันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 มกราคม 2550

  • C. 

   15 มกราคม 2550

  • D. 

   16 มกราคม 2550

 • 2. 
  พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 ใช้บังคับเมื่อพ้นกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 3. 
  เด็ก ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • B. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

  • D. 

   บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 • 4. 
  เยาวชน ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

  • B. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • C. 

   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  • D. 

   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบเก้าปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

 • 5. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ หนึ่ง

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จำนวนไม่เกิน 5 คน

 • 7. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   30 ปี

  • B. 

   30 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

 • 8. 
  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและผู้บริหารอีกไม่เกินกี่คน
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   10 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   20 คน

 • 9. 
  ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวนไม่เกินกี่คนจากแต่ละสภาอำเภอในจังหวัดนั้น
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   9 คน

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
  • A. 

   ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด

  • B. 

   ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนไว้

  • D. 

   ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากกลุ่มอำเภอ