ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

10 | Total Attempts: 2514

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 14 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ละเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 ประกาศวันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 มกราคม 2550

  • C. 

   15 มกราคม 2550

  • D. 

   16 มกราคม 2550

 • 2. 
  พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 ใช้บังคับเมื่อพ้นกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 3. 
  เด็ก ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • B. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

  • D. 

   บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 • 4. 
  เยาวชน ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

  • B. 

   เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • C. 

   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  • D. 

   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบเก้าปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

 • 5. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ หนึ่ง

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จำนวนไม่เกิน 5 คน

 • 7. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   30 ปี

  • B. 

   30 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

 • 8. 
  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและผู้บริหารอีกไม่เกินกี่คน
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   10 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   20 คน

 • 9. 
  ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวนไม่เกินกี่คนจากแต่ละสภาอำเภอในจังหวัดนั้น
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   9 คน

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
  • A. 

   ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด

  • B. 

   ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

  • C. 

   ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนไว้

  • D. 

   ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากกลุ่มอำเภอ

Back to Top Back to top