ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ นพิการ  พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ประกาศวันที่เท่าไร
  • A. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   7 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   8 กุมภาพันธ์ 2551

 • 2. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ใช้บังคับเมื่อใด
  • A. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   5 กุมภาพันธ์ 2552

  • D. 

   6 กุมภาพันธ์ 2552

 • 3. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   3 หมวด 28 มาตรา

  • B. 

   3 หมวด 29 มาตรา

  • C. 

   5 หมวด 28 มาตรา

  • D. 

   5 หมวด 28 มาตรา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คนพิการ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
  • A. 

   มีความบกพร่องทางการเห็น

  • B. 

   มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  • C. 

   มีความบกพร่องทางการเดิน

  • D. 

   มีความบกพร่องทางการสื่อสาร

 • 5. 
  ครูการศึกษาพิเศษ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • B. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • C. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • D. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี

 • 6. 
  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษายกเว้นข้อใด
  • A. 

   ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต

  • B. 

   การจัดการศึกษาคนพิการคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของบุคคลนั้น

  • C. 

   ได้รับการศึกษาที่มีาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การจัดการศึกษาจัดตามสภาพและศักยภาพของหน่วยงานทางการศึกษา นั้น ๆ ได้

 • 7. 
  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   ปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • C. 

   ปีละ 2 ครั้ง

  • D. 

   อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 • 8. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีใครเป็นประธานกรรมการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 9. 
  กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   10 : 20

  • B. 

   20 : 10

  • C. 

   10 : 30

  • D. 

   30 : 10

 • 10. 
  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์