ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแ ่นดิน  พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   13 กันยายน 2550

  • B. 

   14 กันยายน 2550

  • C. 

   15 กันยายน 2550

  • D. 

   16 กันยายน 2550

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   14 กันยายน 2550

  • B. 

   15 กันยายน 2550

  • C. 

   16 กันยายน 2550

  • D. 

   17 กันยายน 2550

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ฉบับนี้เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   ฉบับที่ 4

  • B. 

   ฉบับที่ 5

  • C. 

   ฉบับที่ 6

  • D. 

   ฉบับที่ 7

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
  • A. 

   16 มาตรา

  • B. 

   17 มาตรา

  • C. 

   18 มาตรา

  • D. 

   19 มาตรา

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 • 6. 
  การมอบอำนาจตามมาตรา 38 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 กำหนดให้มอบอย่างไร
  • A. 

   ด้วยวาจา

  • B. 

   เป็นลายลักษณ์อักษร

  • C. 

   เป้นหนังสือ

  • D. 

   อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อความหมายเข้าใจตรงกัน

 • 7. 
  การมอบอำนาจ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ให้คำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   ความสะดวก และถูกต้องของประชาชน

  • B. 

   ความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน

  • C. 

   ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏฺบัติราชการ

  • D. 

   ความรวดเร็วแก่ประชาชน และความสะดวกในการปฏฺบัติราชการ

 • 8. 
  ก.ธ.จ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลกลุ่มจังหวัด

  • B. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

  • C. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับกลุ่มจังหวัด

  • D. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
  • A. 

   จัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

  • B. 

   อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ปะชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

  • C. 

   ให้การบริหารงานแบบบูรณาการในอำเภอบรรลุผล

  • D. 

   ปรับปรุงอำนาจในการปกครองของอำเภอ

 • 10. 
  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโรงเรียนจัดอยู่ในส่วนราชการใด
  • A. 

   ส่วนกลาง

  • B. 

   ส่วนภูมิภาค

  • C. 

   ส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค