ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550

10 | Total Attempts: 7930

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแ ่นดิน  พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   13 กันยายน 2550

  • B. 

   14 กันยายน 2550

  • C. 

   15 กันยายน 2550

  • D. 

   16 กันยายน 2550

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   14 กันยายน 2550

  • B. 

   15 กันยายน 2550

  • C. 

   16 กันยายน 2550

  • D. 

   17 กันยายน 2550

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ฉบับนี้เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   ฉบับที่ 4

  • B. 

   ฉบับที่ 5

  • C. 

   ฉบับที่ 6

  • D. 

   ฉบับที่ 7

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
  • A. 

   16 มาตรา

  • B. 

   17 มาตรา

  • C. 

   18 มาตรา

  • D. 

   19 มาตรา

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 • 6. 
  การมอบอำนาจตามมาตรา 38 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 กำหนดให้มอบอย่างไร
  • A. 

   ด้วยวาจา

  • B. 

   เป็นลายลักษณ์อักษร

  • C. 

   เป้นหนังสือ

  • D. 

   อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อความหมายเข้าใจตรงกัน

 • 7. 
  การมอบอำนาจ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ให้คำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   ความสะดวก และถูกต้องของประชาชน

  • B. 

   ความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน

  • C. 

   ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏฺบัติราชการ

  • D. 

   ความรวดเร็วแก่ประชาชน และความสะดวกในการปฏฺบัติราชการ

 • 8. 
  ก.ธ.จ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลกลุ่มจังหวัด

  • B. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

  • C. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับกลุ่มจังหวัด

  • D. 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
  • A. 

   จัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

  • B. 

   อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ปะชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

  • C. 

   ให้การบริหารงานแบบบูรณาการในอำเภอบรรลุผล

  • D. 

   ปรับปรุงอำนาจในการปกครองของอำเภอ

 • 10. 
  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโรงเรียนจัดอยู่ในส่วนราชการใด
  • A. 

   ส่วนกลาง

  • B. 

   ส่วนภูมิภาค

  • C. 

   ส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

Back to Top Back to top