ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ