ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

7 | Total Attempts: 16597

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเ ้าหน้าที่  พ.ศ.2539กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ประกาศวันใด
  • A. 

   14 พฤศจิกายน 2539

  • B. 

   15 พฤศจิกายน 2539

  • C. 

   16 พฤศจิกายน 2539

  • D. 

   17 พฤศจิกายน 2539

 • 2. 
  พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   14 พฤศจิกายน 2539

  • B. 

   15 พฤศจิกายน 2539

  • C. 

   16 พฤศจิกายน 2539

  • D. 

   17 พฤศจิกายน 2539

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องตาม พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
  • A. 

   ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • B. 

   ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • D. 

   ใช้บังคับตั้งแต่ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ได้หมายถึง เจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
  • A. 

   ข้าราชการ

  • B. 

   พนักงาน

  • C. 

   ลูกจ้าง

  • D. 

   อัตราจ้าง

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในการปฏฺบัติตามหน้าที่

  • B. 

   หน่วยงานของไม่รัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในการปฏฺบัติตามหน้าที่

  • C. 

   หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำโดยประมาท

  • D. 

   หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในการปฏฺบัติตามหน้าที่

 • 6. 
  ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
  • A. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • B. 

   กระทรวงยุติธรรม

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 7. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามพรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
  • A. 

   การกระทำที่เกิดจากการปฏฺบัติหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด

  • B. 

   ถ้าความผิดเกิดจากหลายคนร่วมกระทำการละเมิดให้รับผิดชอบเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

  • C. 

   หน่วยงานของรัฐมีสิทธิในการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำการละเมิดได้

  • D. 

   ให้นำหลักแห่งเจ้าหนี้ลูกหนี้มาบังคับใช้ในกรณีความผิดทางละเมิดได้

Back to Top Back to top