ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

15 | Total Attempts: 1214

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เกณฑ์วิทยฐานะใหม่เริ่มใช้เมื่อวันใด
  • A. 

   30 พฤศจิกายน 2552

  • B. 

   1 ตุลาคม 2552

  • C. 

   2 ตุลาคม 2552

  • D. 

   3 ตุลาคม 2552

 • 2. 
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปีสำหรับปริญญาโท
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 3. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาเอก

  • B. 

   ต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏฺบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน

  • C. 

   ครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • D. 

   ครูเชี่ยวชาญ ต้องดำรงตำแหน่งครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • 4. 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5 ปี

 • 5. 
  ครูชำนาญการประเมินกี่ด้าน
  • A. 

   1 ด้าน

  • B. 

   2 ด้าน

  • C. 

   3 ด้าน

  • D. 

   4 ด้าน

 • 6. 
  ด้านใดของการประเมินวิทยฐานะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปฏฺบัติงาน
  • A. 

   ด้านที่ 1

  • B. 

   ด้านที่ 2

  • C. 

   ด้านที่ 3

  • D. 

   ด้านที่ 1 และ 3

 • 7. 
  พิจารณาจากข้อมูลของบุคคล หลักฐาน ก.พ.๗ เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านใดโดยตรง
  • A. 

   ด้านที่ 1

  • B. 

   ด้านที่ 2

  • C. 

   ด้านที่ 3

  • D. 

   ด้านที่ 1 และ 3

 • 8. 
  ประเมินจากแผนการสอน สื่อการสอน แฟ้มสะสมงาน เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านใดโดยตรง
  • A. 

   ด้านที่ 1

  • B. 

   ด้านที่ 2

  • C. 

   ด้านที่ 3

  • D. 

   ด้านที่ 1 และ 3

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านที่ใช้ในการประเมินวิทยฐานะ
  • A. 

   ด้านที่ 1 วินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

  • B. 

   ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ

  • C. 

   ด้านที่ 3 ผลการปฏฺบัติงาน

  • D. 

   ด้านที่ 3 ต้องมีการทำวิจัยประกอบทุกวิทยฐานะ

 • 10. 
  ส่วนที่ 1 ที่ใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องอะไร
  • A. 

   วินัย คุณธรรม จริยธรรม

  • B. 

   ความรู้ ความสามารถ

  • C. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   ผลงานทางวิชาการ

 • 11. 
  ผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษต้องมีตามข้อใด
  • A. 

   1 รายการ

  • B. 

   อย่างน้อย 1 รายการ

  • C. 

   2 รายการ

  • D. 

   อย่างน้อย 2 รายการ

 • 12. 
  กรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ปรับปรุงได้กี่ครั้ง
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   ไม่เกิน 2 ครั้ง

  • D. 

   3 ครั้ง

 • 13. 
  จากข้อ 12 ครั้งที่ 1 ให้เวลาตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 3 เดือน

  • B. 

   3 เดือน

  • C. 

   ไม่เกิน 6 เดือน

  • D. 

   6 เดือน

 • 14. 
  เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต้องได้คะแนนด้านที่ 1 ตามข้อใด
  • A. 

   65 %

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 65 %

  • C. 

   70 %

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 70 %

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ให้ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาใดก็ได้

  • B. 

   กรณีเกษียณอายุราชการให้ยื่นคำขอก่อนเกษียณฯไม่น้อยกว่า 60 วัน

  • C. 

   วิทยฐานะชำนาญการให้ อ.ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน

  • D. 

   เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน

Back to Top Back to top