ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542

17

Settings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและว ธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542 ประกาศใช้วันที่เท่าไร
  • A. 

   10 ตุลาคม 2542

  • B. 

   11 ตุลาคม 2542

  • C. 

   12 ตุลาคม 2542

  • D. 

   13 ตุลาคม 2542

 • 2. 
  พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   5 หมวด 102 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 103 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 102 มาตรา

  • D. 

   6 หมวด 103 มาตรา

 • 3. 
  ก.ศป. หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทศาลปกครอง

  • B. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

  • C. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  • D. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

 • 4. 
  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นของศาลปกครอง
  • A. 

   ศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   ศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   ศาบปกครองกลาง

  • D. 

   ศาลปกครองจังหวัด

 • 6. 
  ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  • A. 

   อธิบดีศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   รองประธานศาลปกครองสูงสุด

  • C. 

   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

  • D. 

   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 • 8. 
  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีอายุเท่าใด
  • A. 

   35 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • C. 

   45 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

 • 9. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   นิติศาสตร์

  • B. 

   รัฐศาสตร์

  • C. 

   เศรษฐศาสตร์

  • D. 

   มนุษยศาสตร์

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งในตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
  • A. 

   อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

  • B. 

   รองประธานศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

  • D. 

   ตุลาการศาลปกครองชันต้น

 • 11. 
  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   30 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • C. 

   40 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลที่ตุลาการศาลปกครองต้องพ้นจากตำแหน่ง
  • A. 

   ลาออก

  • B. 

   สิ้นปีงบประมาณอายุครบหกสิบปีพอดี

  • C. 

   เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 22

 • 13. 
  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

  • B. 

   กระทำผิดวินัยร้ายแรงตามตุลาการศาลปกครองกำหนด

  • C. 

   ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

  • D. 

   คณะกรรมการตุลาการมีมติให้ออกสองในสาม

 • 14. 
  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในคำฟ้อง
  • A. 

   ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

  • B. 

   ชื่อและชื่อที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

  • C. 

   คำขอของผู้ฟ้องคดี

  • D. 

   ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี

 • 15. 
  คำฟ้องที่ส่งฟ้องทางไปรษณีย์ให้ถือวันใดเป็นวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
  • A. 

   วันที่ไปรษณีย์รับส่ง

  • B. 

   วันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

  • C. 

   วันที่เจ้าหน้าที่ศาลรับคำฟ้อง

  • D. 

   วันที่คำฟ้องส่งถึงศาล

 • 16. 
  การดำเนิคดีปกครองต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยกี่คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได้
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 5 คน

 • 17. 
  เมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลทุกข้อคือบทลงโทษยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตักเตือน

  • B. 

   ไล่ออกจากบริกเวณศาล

  • C. 

   เสียค่าปรับ

  • D. 

   ลงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ