ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542

17 | Total Attempts: 6052

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและว ธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542 ประกาศใช้วันที่เท่าไร
  • A. 

   10 ตุลาคม 2542

  • B. 

   11 ตุลาคม 2542

  • C. 

   12 ตุลาคม 2542

  • D. 

   13 ตุลาคม 2542

 • 2. 
  พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง  พ.ศ.2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   5 หมวด 102 มาตรา

  • B. 

   5 หมวด 103 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 102 มาตรา

  • D. 

   6 หมวด 103 มาตรา

 • 3. 
  ก.ศป. หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทศาลปกครอง

  • B. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

  • C. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  • D. 

   คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

 • 4. 
  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นของศาลปกครอง
  • A. 

   ศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   ศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   ศาบปกครองกลาง

  • D. 

   ศาลปกครองจังหวัด

 • 6. 
  ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  • A. 

   อธิบดีศาลปกครองสูงสุด

  • B. 

   รองประธานศาลปกครองสูงสุด

  • C. 

   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

  • D. 

   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 • 8. 
  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีอายุเท่าใด
  • A. 

   35 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • C. 

   45 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

 • 9. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   นิติศาสตร์

  • B. 

   รัฐศาสตร์

  • C. 

   เศรษฐศาสตร์

  • D. 

   มนุษยศาสตร์

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งในตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
  • A. 

   อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

  • B. 

   รองประธานศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

  • D. 

   ตุลาการศาลปกครองชันต้น

 • 11. 
  ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   30 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • C. 

   40 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลที่ตุลาการศาลปกครองต้องพ้นจากตำแหน่ง
  • A. 

   ลาออก

  • B. 

   สิ้นปีงบประมาณอายุครบหกสิบปีพอดี

  • C. 

   เป็นบุคคลล้มละลาย

  • D. 

   ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 22

 • 13. 
  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

  • B. 

   กระทำผิดวินัยร้ายแรงตามตุลาการศาลปกครองกำหนด

  • C. 

   ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

  • D. 

   คณะกรรมการตุลาการมีมติให้ออกสองในสาม

 • 14. 
  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในคำฟ้อง
  • A. 

   ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

  • B. 

   ชื่อและชื่อที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

  • C. 

   คำขอของผู้ฟ้องคดี

  • D. 

   ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี

 • 15. 
  คำฟ้องที่ส่งฟ้องทางไปรษณีย์ให้ถือวันใดเป็นวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
  • A. 

   วันที่ไปรษณีย์รับส่ง

  • B. 

   วันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

  • C. 

   วันที่เจ้าหน้าที่ศาลรับคำฟ้อง

  • D. 

   วันที่คำฟ้องส่งถึงศาล

 • 16. 
  การดำเนิคดีปกครองต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยกี่คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได้
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 5 คน

 • 17. 
  เมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลทุกข้อคือบทลงโทษยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ตักเตือน

  • B. 

   ไล่ออกจากบริกเวณศาล

  • C. 

   เสียค่าปรับ

  • D. 

   ลงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

Back to Top Back to top