ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคล

20 | Total Attempts: 5102

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคล

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคลกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ตามกรอบการกระจายอำนาจ พ.ศ.2550 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนกี่เรื่อง
  • A. 

   17 เรื่อง

  • B. 

   20 เรื่อง

  • C. 

   21 เรื่อง

  • D. 

   22 เรื่อง

 • 2. 
  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการบริหารงานบุคคลได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   สรรหา ดูแล พัฒนา พ้นจากราชการ

  • B. 

   สรรหา พัฒนา ดูแล พ้นจากราชการ

  • C. 

   สรรหา ดูแล พ้นจากราชการ พัฒนา

  • D. 

   คัดเลือก สรรหา พัฒนา ดูแล

 • 3. 
  สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 1080 คนสามารถมีรองผู้อำนวยการได้กี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   4 คน

 • 4. 
  อัตรากำลังข้าราชการครูสายผู้สอนของ สพฐ.โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ครู 1 คน ต่อนักเรียนกี่คน
  • A. 

   20 คน

  • B. 

   25 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   40 คน

 • 5. 
  ใครเป็นผู้อนุมัติการสั่งบรรจุข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ

 • 6. 
  จากข้อ 5 ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 7. 
  ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
  • A. 

   ผอ.รร. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผอ.รร. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผอ.เขต. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ผอ.เขต. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

 • 8. 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่กรณี
  • A. 

   2 กรณี

  • B. 

   3 กรณี

  • C. 

   4 กรณี

  • D. 

   5 กรณี

 • 9. 
  การย้ายในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   ปกติ

  • B. 

   พิเศษ

  • C. 

   เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 10. 
  ข้าราชการในข้อใดสามารถย้ายได้
  • A. 

   อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการอย่างเข้ม

  • B. 

   ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 11 เดือน 29 วัน

  • C. 

   อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลา

  • D. 

   ไปช่วยราชการต่าง สพท.

 • 11. 
  โรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารของ ก.ค.ศ. คือข้อใด
  • A. 

   มีนักเรียน 499 คนลงมา

  • B. 

   มีนักเรียน 500 คนลงมา

  • C. 

   มีนักเรียน 120 คนลงมา

  • D. 

   มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนลงมา

 • 12. 
  ข้าราชการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฏ ก.ค.ศ. ข้อ 7 แสดงว่าได้เลื่อนขั้นตามข้อใด
  • A. 

   0.5 ขั้น

  • B. 

   1.0 ขั้น

  • C. 

   1.5 ขั้น

  • D. 

   ไม่ได้เลื่อนขั้น

 • 13. 
  ใครมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครูลาคลอดบุตรได้
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขา กพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 14. 
  ข้าราชการครูลาบวชได้กี่วัน
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 15. 
  ข้าราชการครูที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   50 ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 50 ปี

  • C. 

   55 ปี

  • D. 

   ไม่เกิน 55 ปี

 • 16. 
  การลาติดตามคู่สมรสสามารถลาได้กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 17. 
  พนักงานราชการสามารถลาคลอดบุตรและได้รับค่าตอบแทนระหว่างลากี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 18. 
  โทษในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   โทษทางวินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก

  • B. 

   โทษภาคทัณฑ์มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

  • C. 

   การภาคทัณฑ์ให้ทำเป็นหนังสือ

  • D. 

   โทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้รับบำเน็จบำนาญ

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของ ผอ.รร.
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน 5 % ไม่เกิน 1 เดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

Back to Top Back to top