ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545

30 | Total Attempts: 61225

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
  • A. 

   80

  • B. 

   81

  • C. 

   82

  • D. 

   83

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   19 สิงหาคม 2542

  • B. 

   20 สิงหาคม 2542

  • C. 

   21 สิงหาคม 2542

  • D. 

   22 สิงหาคม 2542

 • 3. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 พ.ศ.2545 บังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   19 ธันวาคม 2545

  • B. 

   20 ธันวาคม 2545

  • C. 

   21 ธันวาคม 2545

  • D. 

   22 ธันวาคม 2545

 • 4. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตร
  • A. 

   8 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   8 หมวด 87 มาตรา

  • C. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 87 มาตรา

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 ยกเลิก ฉบับเดิมกี่มาตรา
  • A. 

   11

  • B. 

   12

  • C. 

   13

  • D. 

   14

 • 6. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   รมต.ศธ.

  • D. 

   ผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 • 7. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดใด ว่าด้วย บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการจัดการศึกษาตามมาตรา 15
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยมศัย

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 9. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   ตามความเหมาะสมและศักยภาพ

 • 10. 
  เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 14

  • B. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16

  • C. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 14

  • D. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • D. 

   วิทยาลัย

 • 12. 
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริมกำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพทางการศึกษา คือความหมายของข้อใด
  • A. 

   ตัวบ่งชี้

  • B. 

   คุณภาพการศึกษา

  • C. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   เกณฑ์คุณภาพประเมินภายใน

 • 13. 
  มาตราใดสำคัญที่สุดใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   21

  • B. 

   22

  • C. 

   26

  • D. 

   27

 • 14. 
  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   21

  • B. 

   22

  • C. 

   23

  • D. 

   24

 • 15. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน

  • B. 

   ประเมินความประพฤติ

  • C. 

   การสังเกตพฤติกรรมการเรียน

  • D. 

   เวลาการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ

 • 16. 
  ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   จัดตามความพร้อมและความต้องการ

  • B. 

   จัดตามจุดมุ่งหมายของแต่ละระดับเป็นสำคัญ

  • C. 

   หลากหลาย

  • D. 

   บูรณาการ

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คณะบุคคลในรูปของสภา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 18. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้ยึดอะไร
  • A. 

   ปริมาณสถานศึกษา

  • B. 

   จำนวนประชากร

  • C. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ความเหมาะสมด้านอื่น

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 20. 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใด
  • A. 

   ในระบบ

  • B. 

   นอกระบบ

  • C. 

   ตามอัธยาศัย

  • D. 

   ระดับหนึ่งหรือทุกระดับก็ได้

 • 21. 
  ผู้ใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้รับใบอนุญาต

  • C. 

   ผู้แทนครู

  • D. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 22. 
  หมวดใด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 23. 
  สมศ.ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา

  • C. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐาน คุณภาพ ประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานการศึกษา

 • 24. 
  มาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทำให้เกิดสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   53

  • B. 

   54

  • C. 

   55

  • D. 

   56

 • 25. 
  หมวดใดว่าด้วยเรื่องทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  • A. 

   ุ6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

Back to Top Back to top