ข้อสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2)

10
ข้อสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2)

คำชี้แจง    1.ให้นักเรียนเลือกหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพ ยงข้อเดียว                  ;               ;         2. ให้นักเรียนเข้าทำข้อสอบ พียงครั้งเดียวเท่านั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    เพื่อให้นักเรียนเห็นควา สำคัญของการทำงานกลุ่มแล ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได ้อย่างมีความสุข จุดประสงค์การเรียนรู้              ;  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักว งแผนการทำงาน               2. เพื่อให้นักเรียนเห็นควา สำคัญและประโยชน์ของการท งานกลุ่ม                3. เพื่อให้นักเรียนเห็นควา สำคัญของการเคารพรับฟังค ามคิดเห็นของผู้อื่น

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
         การทำงานกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร
  • A. 

   ทำให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

  • B. 

   ทำให้งานมีคุณภาพ

  • C. 

   ทำให้งานถูกต้องมากกว่าทำคนเดียว

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
        สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานเป็นกลุ่ม คืออะไร  
  • A. 

   ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

  • B. 

   ต้องคิดถึงความสบายของตนเอง

  • C. 

   ต้องไม่ให้ใครเอาเปรียบตัวเอง

  • D. 

   ต้องคอยขัดเวลามีคนอื่นพูด

 • 3. 
         การเรียนวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องทำงานเป็นกลุ่มหรือไม่
  • A. 

   ไม่จำเป็น เพราะทำคนเดียวก็ได้

  • B. 

   จำเป็น เพราะจะทำให้งานของเราเสร็จเร็วขึ้น

  • C. 

   ไม่จำเป็น เพราะมีหลายคนทำให้วุ่นวาย

  • D. 

   จำเป็น เพราะเราจะได้สบายไม่ต้องทำอะไรให้เพื่อนทำหมด

 • 4. 
        ข้อใดคือการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในการทำงานเป็นกลุ่ม
  • A. 

   สมชายชอบเอาเปรียบเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนทำงาน

  • B. 

   สมศักดิ์ชอบแอบหลับเวลาเพื่อนทำงาน

  • C. 

   สมใจช่วยเพื่อนทำงานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   สมคิดมีแต่พูดไม่ช่วยเพื่อนทำงานเลย

 • 5. 
        คนในข้อใดที่ไม่สมควรรับเข้าอยู่ในกลุ่มด้วย
  • A. 

   นิดชอบช่วยเหลือเพื่อน

  • B. 

   น้อยเอาเปรียบเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนทำงาน

  • C. 

   หน่อยยอมรับฟังความติดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม

  • D. 

   นายมีน้ำใจกับเพื่อนในกลุ่มทุกคน

 • 6. 
           จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครสมควรจะได้รับยกย่องว่าเป็นประธานกลุ่มที่ดี      
  • A. 

   สมชายไม่แสดงความคิดเห็นอะไรให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นกันเอง

  • B. 

   สมปองไม่ให้ใครแสดงความคิดเห็นอะไรให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของตนคนเดียว

  • C. 

   สมศักดิ์ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย

  • D. 

   สมคิดให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเอาความคิดของตัวเองคนเดียว

 • 7. 
       ข้อใดกล่าวถึงการวางแผนได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การปรึกษาหารือกันเพื่อให้งาน บรรลุเป้าหมายและจะทำสิ่งนั้น อย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร

  • B. 

   การคิดล่วงหน้าคนเดียวเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

  • C. 

   การคิดอยู่ในใจเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

  • D. 

   การคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว

 • 8. 
         ความสามัคคีมีความจำเป็นในการทำงาน  กลุ่มหรือไม่
  • A. 

   ไม่จำเป็น เพราะต่างคนต่างทำงานจะ ได้งานออกมาอย่างหลากหลาย

  • B. 

   ไม่จำเป็น เพราะการขัดแย้งจะทำให้งานออกมาดี

  • C. 

   จำเป็น เพราะช่วยกันทำงานไม่ขัดแย้ง กันงานที่ออกมาจะเสร็จได้อย่างสมบูรณ์

  • D. 

   จำเป็น เพราะความสามัคคีทำให้ คนทำงานเท่าๆกัน

 • 9. 
        การเรียนวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมใดที่ไม่ มีความจำเป็นที่จะใช้กระบวนการกลุ่ม  
  • A. 

   การบันทึกผลการทดลอง

  • B. 

   การทำรายงาน

  • C. 

   การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

  • D. 

   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 • 10. 
        ข้อควรคำนึงในการทำงานกลุ่มคืออะไร            
  • A. 

   การรับฟังความคิดเห็นของพรรคพวกตัวเอง

  • B. 

   การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

  • C. 

   การยึดมั่นในความคิดของตัวเอง

  • D. 

   การยึดมั่นในความคิดเห็นของพรรคพวกตัวเอง