แบบทดสอบเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4
แบบทดสอบเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธควรปฎิบัติตนอย่างไร
  • A. 

   เที่ยวชายทะเล

  • B. 

   ทำบุญที่วัด

  • C. 

   เล่นการพนัน

  • D. 

   เที่ยวสถานบันเทิง

 • 2. 
  วันวิสาขบูชาตรงกับวันในข้อใด
  • A. 

   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

  • B. 

   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

  • C. 

   วันแรม 15 ค่ำ เดือน 6

  • D. 

   วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

 • 3. 
  พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือท่านใด
  • A. 

   พระสารีบุตร

  • B. 

   พระมหานามะ

  • C. 

   พระอัญญาโกณธัญญะ

  • D. 

   พระอัชชิ

 • 4. 
  หลักธรรมในข้อใดที่พระองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหบุชา
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   พรมวิหาร 4

  • D. 

   ธัมมจักรกัปปะวัฒนสูตร