ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 3)

60 | Total Attempts: 3282

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 ( 3)

หน่วยการเรียนรู้ที่  3              ;           &nbs p;           &nb sp;      คำสั่ง   นักเรียนเลือกข้อที่ถู ต้องที่สุดเพียงคำตอบเดี ว


Questions and Answers
 • 1. 
  1.        จากข้อความต่อไปนี้             1.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน                           2.    ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน             3.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน                    4.    อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า                 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก. ข้อ 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข. ข้อ 2, 3 และ 4

  • C. 

   ค. ข้อ 1, 3 และ 4

  • D. 

   ง. ข้อ 1, 2, 3 และ 4

 • 2. 
  1.        จากข้อความต่อไปนี้             1.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน                           2.    ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน             3.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน                    4.    อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า                 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก. ข้อ 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข. ข้อ 2, 3 และ 4

  • C. 

   ค. ข้อ 1, 3 และ 4

  • D. 

   ง. ข้อ 1, 2, 3 และ 4

 • 3. 
  2.        วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าตามข้อใด                                                                                            
  • A. 

   ก. อำนาจไฟฟ้าบวก

  • B. 

   ข. อำนาจไฟฟ้าลบ

  • C. 

   ค. สภาพเป็นกลาง

  • D. 

   ง. แสดงอำนาจทั้งบวกและลบ ลับกัน

 • 4. 
  2.        วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าตามข้อใด                                                                                            
  • A. 

   ก. อำนาจไฟฟ้าบวก

  • B. 

   ข. อำนาจไฟฟ้าลบ

  • C. 

   ค. สภาพเป็นกลาง

  • D. 

   ง. แสดงอำนาจทั้งบวกและลบ ลับกัน

 • 5. 
  3.        ถ่านไฟฉายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบที่ทำจากสารใด ตามลำดับ                                                                                               
  • A. 

   ก. เงิน และสังกะสี

  • B. 

   ข. เงิน และทองแดง

  • C. 

   ค. ทองแดง และสังกะสี

  • D. 

   ง. คาร์บอน และสังกะสี

 • 6. 
  3.        ถ่านไฟฉายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบที่ทำจากสารใด ตามลำดับ                                                                                               
  • A. 

   ก. เงิน และสังกะสี

  • B. 

   ข. เงิน และทองแดง

  • C. 

   ค. ทองแดง และสังกะสี

  • D. 

   ง. คาร์บอน และสังกะสี

 • 7. 
  4.        ถ่านที่นำมาใช้ในนาฬิกาข้อมือหรือเครื่องคิดเลข เป็นถ่านชนิดใดต่อไปนี้                                            
  • A. 

   ก. แบตเตอรี่

  • B. 

   ข. ถ่านไฟฉาย

  • C. 

   ค. ถ่านลิเทียม

  • D. 

   ง. ถ่านอัลคาไลน์

 • 8. 
  4.        ถ่านที่นำมาใช้ในนาฬิกาข้อมือหรือเครื่องคิดเลข เป็นถ่านชนิดใดต่อไปนี้                                            
  • A. 

   ก. แบตเตอรี่

  • B. 

   ข. ถ่านไฟฉาย

  • C. 

   ค. ถ่านลิเทียม

  • D. 

   ง. ถ่านอัลคาไลน์

 • 9. 
  5.        สารในข้อใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้                                                                                         
  • A. 

   ก. สารละลายซัลฟิวริก

  • B. 

   ข. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์

  • C. 

   ค. สารละลายแมงกานีสไดออกไซด์

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  5.        สารในข้อใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้                                                                                         
  • A. 

   ก. สารละลายซัลฟิวริก

  • B. 

   ข. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์

  • C. 

   ค. สารละลายแมงกานีสไดออกไซด์

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  6.        จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง                                                    
  • A. 

   ก. ถ่านไฟฉายให้ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ข. แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ค. การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดเมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด

  • D. 

   ง. ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากเท่าใด จะได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น

 • 12. 
  6.        จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง                                                    
  • A. 

   ก. ถ่านไฟฉายให้ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ข. แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ค. การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดเมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด

  • D. 

   ง. ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากเท่าใด จะได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น

 • 13. 
  7.        หลักการทำงานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดใน นามแม่เหล็กแล้วได้กระแสไฟฟ้าในขดลวด                                                                                                                               
  • A. 

   ก. มอเตอร์

  • B. 

   ข. ไดนาโม

  • C. 

   ค. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

  • D. 

   ง. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้

 • 14. 
  7.        หลักการทำงานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดใน นามแม่เหล็กแล้วได้กระแสไฟฟ้าในขดลวด                                                                                                                               
  • A. 

   ก. มอเตอร์

  • B. 

   ข. ไดนาโม

  • C. 

   ค. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

  • D. 

   ง. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้

 • 15. 
  8.        ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับ                                                                                                               
  • A. 

   ก. ขดลวด

  • B. 

   ข. แม่เหล็ก

  • C. 

   ค. สนามแม่เหล็ก

  • D. 

   ง. คอมมิวเตเตอร์

 • 16. 
  8.        ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับ                                                                                                               
  • A. 

   ก. ขดลวด

  • B. 

   ข. แม่เหล็ก

  • C. 

   ค. สนามแม่เหล็ก

  • D. 

   ง. คอมมิวเตเตอร์

 • 17. 
  9.        สิ่งที่มีผลต่อปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหลักการทำงานของไดนาโมคือข้อใด                                                                                      
  • A. 

   ก. ขนาดของสนามแม่เหล็ก

  • B. 

   ข. อัตราการหมุนของขดลวด

  • C. 

   ค. จำนวนขดลวดที่พันรอบแกน

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  9.        สิ่งที่มีผลต่อปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหลักการทำงานของไดนาโมคือข้อใด                                                                                      
  • A. 

   ก. ขนาดของสนามแม่เหล็ก

  • B. 

   ข. อัตราการหมุนของขดลวด

  • C. 

   ค. จำนวนขดลวดที่พันรอบแกน

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 19. 
  10.      ต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด คือข้อใด                                                                           
  • A. 

   ก. น้ำมัน

  • B. 

   ข. ถ่านหิน

  • C. 

   ค. เชื้อเพลิง

  • D. 

   ง. ดวงอาทิตย์

 • 20. 
  10.      ต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด คือข้อใด                                                                           
  • A. 

   ก. น้ำมัน

  • B. 

   ข. ถ่านหิน

  • C. 

   ค. เชื้อเพลิง

  • D. 

   ง. ดวงอาทิตย์

 • 21. 
  11.      ประเทศไทยใช้แหล่งกำเนิดใดในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด                                                                                            
  • A. 

   ก. พลังงานจากลม

  • B. 

   ข. พลังงานน้ำจากเขื่อน

  • C. 

   ค. พลังงานจากแสงอาทิตย์

  • D. 

   ง. พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียสร์

 • 22. 
  11.      ประเทศไทยใช้แหล่งกำเนิดใดในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด                                                                                            
  • A. 

   ก. พลังงานจากลม

  • B. 

   ข. พลังงานน้ำจากเขื่อน

  • C. 

   ค. พลังงานจากแสงอาทิตย์

  • D. 

   ง. พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียสร์

 • 23. 
  12.      กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด                                                                                           
  • A. 

   ก. ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ค. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

  • D. 

   ง. กล่าวผิดทุกข้อ

 • 24. 
  13.      ข้อความในข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง                                                
  • A. 

   ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • B. 

   ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • C. 

   ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร

  • D. 

   ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด

 • 25. 
  12.      กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด                                                                                           
  • A. 

   ก. ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ค. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

  • D. 

   ง. กล่าวผิดทุกข้อ

Back to Top Back to top