แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์

9
แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  • A. 

   เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์

  • B. 

   โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก

  • C. 

   หน่วยประมวลผลกลางประมวลผลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)

  • D. 

   หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)

 • 2. 
  การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • A. 

   ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น

  • B. 

   เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย

  • C. 

   ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

  • D. 

   ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet เท่านั้น

 • 3. 
  ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
  • A. 

   ใช้เครื่องสำรองไฟ และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ

  • B. 

   รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  • C. 

   เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ

  • D. 

   ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

 • 4. 
  ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
  • A. 

   ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำเป็นรายงาน

  • B. 

   ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำรายงานพร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

  • C. 

   ค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงานพร้อมอ้างอิง search engine

  • D. 

   ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความรายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

 • 5. 
  งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
  • A. 

   Open Office Writer

  • B. 

   Microsoft Office Word

  • C. 

   Portable Document Format

  • D. 

   Graphics Interchange Format

 • 6. 
  ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
  • A. 

   CRT

  • B. 

   Dot Pitch

  • C. 

   Refresh Rate

  • D. 

   Color Quality

 • 7. 
  ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
  • A. 

   ซอฟต์แวร์กราฟิก

  • B. 

   ซอฟต์แวร์นำเสนอ

  • C. 

   ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

  • D. 

   ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

 • 8. 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   ฮาร์ดดิสก์

  • C. 

   จอภาพแบบสัมผัส

  • D. 

   เครื่องบันทึกแผ่นซีดี

 • 9. 
  อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
  • A. 

   เครื่องเล่นเทป

  • B. 

   หน่วยขับซีดีรอม

  • C. 

   หน่วยความจำแบบแฟลซ

  • D. 

   อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส