แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4

2
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4

ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด พียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ software
  • A. 

   Microsoft Office word

  • B. 

   Microsoft Office Excel

  • C. 

   Microsoft Office powerpoint

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ hardware
  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   แป้นพิมพ์

  • C. 

   เม้าท์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ