ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

8

Settings
Please wait...
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 
  พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์แบ่งเป็นกี่ยุค
  • A. 

   3 ยุค

  • B. 

   4 ยุค

  • C. 

   5 ยุค

  • D. 

   ุ6 ยุค

 • 2. 
  ยุคโบราณมักได้ความรู้ความจริงโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   โดยบังเอิญ

  • B. 

   โดยขนบธรรมเนียมประเพณี

  • C. 

   โดยผู้เชี่ยวชาญ

  • D. 

   โดยอาศัยหลักของเหตุผล

 • 3. 
  ผู้ค้นคิดวิธีการเสาะแสวงหาความรู้โดย อาศัยหลักของเหตุผล ซึ่งเรียกว่า Syllogistic Reasoning หรือวิธีอนุมาน (Deductive reasoning) ซึ่งเป็นการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างองค์ ประกอบหรือขั้นตอนของการหาความรู้ คือ
  • A. 

   เพลโต

  • B. 

   โสกราติส

  • C. 

   อริสโตเติล

  • D. 

   โจฮันน์ เคปเลอร์

 • 4. 
  ขั้นตอนของการหาความรู้โดยวิธีนี้มี กี่ประการคือ
  • A. 

   1 ขั้น

  • B. 

   2 ขั้น

  • C. 

   3 ขั้น

  • D. 

   4 ขั้น

 • 5. 
  ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาตรรกศาสตร์
  • A. 

   เพลโต

  • B. 

   โสกราติส

  • C. 

   อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์

  • D. 

   อริสโตเติล

 • 6. 
  วิธีอุปมาน (Inductive reasoning) เป็นแนวคิดของใคร (*****ออกสอบครั้งที่ 7/2554****)
  • A. 

   อริสโตเติล

  • B. 

   พลาโต

  • C. 

   โจฮันน์ เคปเลอร์

  • D. 

   ฟรานซิส เบคอน

 • 7. 
  ผู้ที่นำเอาวิธีการของอริสโตเติลและฟรานซิล เบคอน มารวมกัน คือใคร
  • A. 

   อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง

  • B. 

   อัลเบริต์ ไอน์สไตน์

  • C. 

   Charls Goodyear

  • D. 

   Charles Darwin

 • 8. 
  วิธีการอนุมานและอุปมาน ซึ่งต่อมาได้มีผู้ดัดแปลงแก้ไขให้มีชื่อใหม่ว่า
  • A. 

   Reflective braining

  • B. 

   Reflective Thinking

  • C. 

   Alternative instances

  • D. 

   Hypotheses