ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

20 | Total Attempts: 11144

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางกา ศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 
  การวัดผลและประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  • A. 

   ตัดสินผลการเรียนการสอน

  • B. 

   การปรับปรุงการเรียนการสอน

  • C. 

   ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

  • D. 

   ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

 • 2. 
  การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพมายถึงข้อใด
  • A. 

   มีการนำหลักสูตรไปใช้

  • B. 

   มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • C. 

   มีการใช้สื่อประกอบการสอน

  • D. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง

 • 3. 
  กระบวนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
  • A. 

   วัดความสามารถในการใช้ภาษา

  • B. 

   วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน

  • C. 

   มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  “นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ ร่วมวางแผนประเมินผลการเรียนรู้” เป็นลักษณะการเรียนรู้ตามข้อใด
  • A. 

   การเรียนรู้แบบองค์รวม

  • B. 

   การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  • C. 

   การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

  • D. 

   การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง

 • 5. 
  5. กระบวนที่เราทำและได้ตัวเลขหรือสัมพันธ์กับตัวเลขมีน้ำหนักส่วนสูง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูงมีความหมายตรงกับคำศัพท์ข้อใด
  • A. 

   Evaluation

  • B. 

   Measurement

  • C. 

   Education

  • D. 

   Efficiency

 • 6. 
  6.ขอบเขตของคำถามเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (ขอบข่าย 5 W 1 H) การใช้คำถาม ที่ว่า เหตุใดต้องเป็นเช่นนี้ เป็นเวลานี้  เป็นสถานที่นี้ เป็นการใช้คำถามตามข้อใด
  • A. 

   Who

  • B. 

   What

  • C. 

   Where

  • D. 

   Why

 • 7. 
  7.การประเมินทางการศึกษามีความหมายทางการประเมินข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก.การประเมินเพื่อวินิจฉัย เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

  • B. 

   ข.การ ประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานโดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตรง กับความต้องการและเป็นที่ยอมรับหรือไม่

  • C. 

   ค.การประเมินเพื่อตัดสินเพื่อลงสรุป เป็นการประเมินการดำเนินงานว่าการดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

  • D. 

   ง.ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นจริงและถูกต้อง

 • 8. 
  8.ข้อใดเป็นความสำคัญของการประเมินทางการศึกษา
  • A. 

   ก.ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด

  • B. 

   ข.ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่

  • C. 

   ค.ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน

  • D. 

   ง.ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  9.ข้อใดเป็นหลักของการประเมินผลทางการศึกษา
  • A. 

   ก.กำหนดสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจนและวัดได้

  • B. 

   ข.วางแผนการประเมินให้รัดกุม มีการวางแผนเก็บข้อมูล

  • C. 

   ค.เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับสิ่งที่ประเมิน

  • D. 

   ง.ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  10.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก.การประเมินผลมาก่อนการวัดผล

  • B. 

   ข.การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

  • C. 

   ค.การวัดผลเป็นการตัดสินใจ พิจารณา

  • D. 

   ง.การวัดผลและประเมินผลเป็นสิ่งเหมือนกัน

 • 11. 
  11.ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก.สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน

  • B. 

   ข.สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน

  • C. 

   ค.สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์

  • D. 

   ง.สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบตก

 • 12. 
  12.เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยคือข้อใด
  • A. 

   ก.แบบทดสอบ

  • B. 

   ข.แบบการสังเกต

  • C. 

   ค.แบบตรวจสอบรายการ

  • D. 

   ง.แบบการทดสอบภาคปฏิบัติ

 • 13. 
  13.แบบทดสอบอัตนัยเป็นแบบทดสอบใช้วัดความสามารถตามข้อใด
  • A. 

   ก.ความรู้ การกระทำ

  • B. 

   ข.ความรู้ ความคิดเห็น

  • C. 

   ค.การวิเคราะห์ การเลียนแบบ

  • D. 

   ง.การใช้ภาษา การสร้างค่านิยม

 • 14. 
  14.ข้อใดหมายถึง Construct validity
  • A. 

   ก.ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

  • B. 

   ข.ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

  • C. 

   ค.ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

  • D. 

   ง.ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • 15. 
  15. ค่าความยากข้อสอบมีค่าเท่าใด
  • A. 

   ก.0.00 - 1.00

  • B. 

   ข.0.00 - 1.15

  • C. 

   ค.0.00 - 1.20

  • D. 

   ง.0.00 - 1.25

 • 16. 
  ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
  • A. 

   ก.ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน

  • B. 

   ข.ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว

  • C. 

   ค.ข้อสอบนั้นสามารถแยกตนเก่งออกจากคนไม่เก่งได้

  • D. 

   ง.ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องกาวัดได้อย่างแท้จริง

 • 17. 
  ข้อใดคือ”มัธยฐาน”
  • A. 

   ข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำของกลุ่ม

  • B. 

   ข้อมูลที่อยู่ในระดับกึ่งกลางของกลุ่ม

  • C. 

   ข้อมูลที่อยู่ในระดับสูงของกลุ่ม

  • D. 

   ข้อมูลที่อยู่ในระดับใดก็ได้ของกลุ่ม

 • 18. 
  ฐานนิยมของตัวเลขต่อไปนี้ 1, 3 , 4, 5, 2, 4, 7, 4, 1 หมายเลขใดคือฐานนิยม
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 19. 
  ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  • A. 

   NT

  • B. 

   SAT

  • C. 

   GPA

  • D. 

   GAT

 • 20. 
  ปพ. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   เอกสารประเมินผลแสดงวุฒิทางการศึกษา

  • C. 

   เอกสารประเมินผลหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to Top Back to top