ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

19 | Total Attempts: 846

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้


Questions and Answers
 • 1. 
  เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่กล่าวถึงผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับความรู้ใหม่ คือบุคคลใด ( SOBBUNJU.COM )
  • A. 

   จอนดิวอี้

  • B. 

   ธอร์นไดร์

  • C. 

   มาสโลว์

  • D. 

   อัสซูเบิล

 • 2. 
  ใครเป็นเจ้าของความคิดแบบพหุปัญญา
  • A. 

   จอนดิวอี้

  • B. 

   ธอร์นไดร์

  • C. 

   แกรดเนอร์

  • D. 

   อัสซูเบิล

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสามารถของสมองซีกขวา
  • A. 

   คิดอย่างมีปัญญา

  • B. 

   คิดแบบศูนย์รวม

  • C. 

   คิดแบบหลากหลาย

  • D. 

   ใช้เหตุผลในการคิด

 • 4. 
  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของสมองซีกขวาและสมองซีกซ้ายอย่างสมดุล คือกิจกรรมใด
  • A. 

   การเรียนรู้ตามแนววัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT

  • B. 

   Learning Style

  • C. 

   Multiple Intelligence

  • D. 

   Constructivism Approach

 • 5. 
  ใครเป็นเจ้าของทฤษฎีวงล้อการเรียนรู้                                                            
  • A. 

   ก. David Kolb

  • B. 

   ข. Bernice Mccarthy

  • C. 

   ค. Jhon Dewey

  • D. 

   ข้อ ก และข้อ ข

 • 6. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม
  • A. 

   ฟาฟลอพ

  • B. 

   เพียเจท์

  • C. 

   สกินเนอร์

  • D. 

   ธอร์นไดค์

 • 7. 
  ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด
  • A. 

   บิเนต์

  • B. 

   สเติรน์

  • C. 

   จอห์น ดิวอี้

  • D. 

   เพียจท์

 • 8. 
  การแบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจท์ ขั้นปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด
  • A. 

   4-7 ปี

  • B. 

   5-9 ปี

  • C. 

   7-11 ปี

  • D. 

   11-17 ปี

 • 9. 
  การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด
  • A. 

   พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

  • B. 

   พันธุกรรมและวุฒิภาวะ

  • C. 

   พันธุกรรมและประสบการณ์

  • D. 

   วุฒิภาวะและประสบการณ์

 • 10. 
  วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร
  • A. 

   กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

  • B. 

   กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

  • C. 

   กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม

 • 11. 
  การเรียนรู้คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

  • B. 

   การเกิดความคิด

  • C. 

   การเกิดความจำ

  • D. 

   การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 • 12. 
  ท่านคิดว่าคำถามใดต่อไปนี้ สามารถที่จะวัดความคิดรวบยอดจากนักเรียนได้
  • A. 

   Why

  • B. 

   What

  • C. 

   How

  • D. 

   If

 • 13. 
  คำถามใดเป็นการบูรณาการมากที่สุด
  • A. 

   Why

  • B. 

   What

  • C. 

   How

  • D. 

   If

 • 14. 
  รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นนักกิจกรรมจะมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความกระตือรือร้นสูง

  • B. 

   ชอบอ่าน ชอบทำข้อวิพากษ์ วิจารณ์หาข้อมูลละเอียด

  • C. 

   ชอบคิดอย่างมีระบบ มีแนวคิดที่ชัดเจน

  • D. 

   ชอบแก้ปัญหาจากสภาพจริง

 • 15. 
  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของสมองซีกขวาและสมองซีกซ้ายอย่างสมดุล คือกิจกรรมใด
  • A. 

   การเรียนรู้ตามแนววัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT

  • B. 

   Learning Style

  • C. 

   Multiple Intelligence

  • D. 

   Constructivism Approach

 • 16. 
  เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่กล่าวถึงผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับความรู้ใหม่คือบุคคลใด
  • A. 

   จอนดิวอี้

  • B. 

   ธอร์นไดร์

  • C. 

   มาสโลว์

  • D. 

   อัสซูเบิล

 • 17. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบกระบวนการสอนแบบบูรณาการ
  • A. 

   แบบสอดแทรก

  • B. 

   แบบแนวราบ

  • C. 

   แบบสหวิทยาการ

  • D. 

   แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ

 • 18. 
  การเรียนรู้รายบุคคลของนักเรียนที่มีลักษณะชอบทำงานที่มีกำหนดเวลาสั้น ชอบสิ่งท้าทาย ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย มีความกระตือรือร้นสูง เป็นลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคลกลุ่มใด
  • A. 

   นักกิจกรรม

  • B. 

   นักวิเคราะห์

  • C. 

   นักทฤษฎี

  • D. 

   นักปฎิบัติ

 • 19. 
  ชอบวางแผนปฏิบัติ ชอบลงมือทดลอง ชอบแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ชอบแสดงความคิดเห็นใหม่และทดลองปฏิบัติ เป็นลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคลกลุ่มใด
  • A. 

   นักกิจกรรม

  • B. 

   นักวิเคราะห์

  • C. 

   นักทฤษฎี

  • D. 

   นักปฏิบัติ

Back to Top Back to top