ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่ 2)

20
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่ 2)

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่  2  การพัฒนาหลักสูตร

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน

  • B. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ

  • C. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ

  • D. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

 • 2. 
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

  • B. 

   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

  • C. 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  • D. 

   มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 • 3. 
   ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • B. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • C. 

   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้

  • D. 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด

 • 4. 
  ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น

  • B. 

   เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น

  • C. 

   เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ

  • D. 

   ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ

 • 5. 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
  • A. 

   2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  • B. 

   3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

  • D. 

   4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

 • 6. 
  การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค

  • D. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี

 • 7. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ

  • B. 

   ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนโรงเรียนพร้อมใช้

  • C. 

   ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1, ป.4, ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป

  • D. 

   ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นทั้งประเทศ

 • 8. 
  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

  • B. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

  • C. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา

  • D. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน

 • 9. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

 • 10. 
  องค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 1) วิสัยทัศน์ 3) มาตรฐานการเรียนรู้ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) สมรรถนะ 4) ตัวชี้วัด
  • A. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข้อ 1, 2 และ 4

  • C. 

   ข้อ 2, 3 และ 4

  • D. 

   ข้อ 2, 4 และ 5

 • 11. 
  โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดเวลาเรียนตามข้อใด
  • A. 

   1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี ข. ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ค. ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ง. ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อ 3 ปี

 • 12. 
  ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมิน เป็น ยอดเยี่ยม-ปานกลาง-ควรปรับปรุง

  • B. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน

  • C. 

   การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน

  • D. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน

 • 13. 
  ตัวชี้วัด “ท 1.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1

  • B. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2

  • C. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1

  • D. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2

 • 14. 
   หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ค11101

  • B. 

   ค11201

  • C. 

   ค21101

  • D. 

   ค21201

 • 15. 
  หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาเพิ่มเติม เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นรายวิชาลำดับที่ 4 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ว31204

  • B. 

   ว30204

  • C. 

   ว43204

  • D. 

   ว42204

 • 16. 
  นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1-3) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 1 หน่วยกิตต่อปี

  • D. 

   ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 2 หน่วยกิตตลอด 3 ปี

 • 17. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัด กำหนดคุณภาพของผู้เรียน และกำหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
  • A. 

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค

  • B. 

   ตัวชี้วัด

  • C. 

   จุดประสงค์

  • D. 

   ผลการเรียนรู้

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง 
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะสำคัญ

  • C. 

   สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น

 • 19. 
   “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร

  • C. 

   มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน

 • 20. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
  • A. 

   มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ

  • B. 

   องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน

  • C. 

   การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน

  • D. 

   การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร

Related Quizzes