แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  โรงเรีย........ พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 2. 
  ช้างตา...........  พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  คุณครูไปทำงานที่............  ควรเติมประโยคใด
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   ตลาด

  • C. 

   อนามัย

  • D. 

   อำเภอ

 • 4. 
    คนผมยาวเป็นครูผู้ชายหรือผู้หญิง
  • A. 

   ชาย

  • B. 

   หญิง

  • C. 

   ทอม

  • D. 

   กะเทย

 • 5. 
   เวลาฝนตกมักได้ยินเสียง.................ร้อง
  • A. 

   นก

  • B. 

   วัว

  • C. 

   กบ

  • D. 

   แมว