แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

60
แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

สวัสดีครับ ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ    เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ                     แบบทดสอบนี้ เป็นเพียงแนวทางการเตรีย สอบเท่านั้นครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ทฤษฏี X และ Y เป็นของใคร?
  • A. 

   ฟีดเลอร์

  • B. 

   แมคเกรเกอร์

  • C. 

   เอลตัน มาโย

  • D. 

   สกินเนอร์

 • 2. 
  ทฤษฏีการเสริมแรง เป็นของใคร
  • A. 

   ฟีดเลอร์

  • B. 

   แมคเกรเกอร์

  • C. 

   เอลตัน มาโย

  • D. 

   สกินเนอร์

 • 3. 
  เอลตัน มาโย   ได้กำหนดทฤษฎีใดไว้
  • A. 

   ทฤษฏีการจูงใจ

  • B. 

   ทฤษฏีบุคลิกภาพ

  • C. 

   ทฤษฏีหน้าต่างสี่บาน

  • D. 

   ทฤษฏีวุฒิภาวะ

 • 4. 
  ปรัชญาใด ที่เน้นเนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
  • A. 

   นิรันตรนิยม

  • B. 

   สารัตถนิยม

  • C. 

   พิพัฒนาการนิยม

  • D. 

   ปฏิรูปนิยม

 • 5. 
  ปรัชญาใด ที่กล่าวว่า การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
  • A. 

   นิรันตรนิยม

  • B. 

   สารัตถนิยม

  • C. 

   พิพัฒนาการนิยม

  • D. 

   ปฏิรูปนิยม

 • 6. 
  เป้าหมายแห่งอนาคต สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Mission

  • B. 

   Goals

  • C. 

   Plan

  • D. 

   Strategic

 • 7. 
  ข้อใดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความแย้ง ในปัจจุบัน
  • A. 

   ความแย้งจะนำไปสู่ความเครียด

  • B. 

   ในองค์กรที่มีการบริหารจะต้องไม่มีความขัดแย้ง

  • C. 

   ความขัดแย้งอาจเกิดจากความก้าวร้าวตามธรรมชาติของมนุษย์

  • D. 

   ความขัดแย้งจะทำให้เกิดความแตกแยกและเป็นตัวการให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

 • 8. 
  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อกรรมการสถานศึกษาอย่างไร
  • A. 

   ทัศนคติ

  • B. 

   การพัฒนาศักยภาพ

  • C. 

   การอำนวยความสะดวก

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 9. 
  การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาควรเป็นการพัฒนาสิ่งเหล่านี้   ข้อใดมีสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   การประเมินผลการจัดการศึกษา

  • B. 

   ทักษะการวิจัย

  • C. 

   ทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • D. 

   ทักษะการวางแผนการระดมทรัพยากร

 • 10. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   การเตรียมความพร้อม

  • B. 

   การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

  • C. 

   การวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  • D. 

   การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใดเป็นมโนทัศน์พื้นฐาน ของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา
  • A. 

   เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นิเทศกันเอง

  • B. 

   ผู้ที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด

  • C. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ A และ B

 • 12. 
  ข้อใด คือ เครื่องมือในการนิเทศแบบคู่สัญญา  
  • A. 

   แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

  • B. 

   แบบวิเคราะห์การสังเกตการสอน

  • C. 

   แบบประเมินผลการสอน

  • D. 

   A และ B

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
  • A. 

   เป็นผู้นิเทศภายในโรงเรียน

  • B. 

   ให้การสนับสนุนอุปกรณ์งบประมาณ

  • C. 

   ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  “วิถีทาง (means) ที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์พึงปรารถนา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   mission

  • B. 

   Goals

  • C. 

   Plans

  • D. 

   Strategic

 • 15. 
  ข้อใดสอดคล้องกับการระบุความเสี่ยง ( Risk Identification)
  • A. 

   ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงาน

  • B. 

   พิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนทำการควบคุมใด ๆ

  • C. 

   ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

  • D. 

   การหลีกเลี่ยง การร่วมจัดการ การลด หรือการยอมรับ

 • 16. 
  ลักษณะสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร
  • A. 

   การนำองค์การด้วยวิสันทัศน์

  • B. 

   การจัดการทรัพยากรและกระบวนการในการบริหาร

  • C. 

   กลวิธีที่ยึดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

  • D. 

   การกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

 • 17. 
  กระบวนการของการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญเริ่มจากภารกิจ (Mission) จุดหมาย (goals) และแผน (plans) ที่จะให้บรรลุจุดหมาย (goal attainment) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การกำหนดยุทธศาสตร์

  • B. 

   การวางแผน

  • C. 

   การบริหารกลยุทธ์

  • D. 

   การกำหนดวิสัยทัศน์

 • 18. 
  สาวสวยกลัวอ้วนขณะเดียวกันก็หิว กลัวขาดสารอาหาร จึงสับสนว่าจะรับประทานอาหารเย็นดีหรือไม่  ถือว่าเป็นความขัดแย้งตามข้อใด
  • A. 

   ขัดแย้งทางความคิด

  • B. 

   ขัดแย้งทางบุคลิกภาพ

  • C. 

   ขัดแย้งภายในตัวบุคคล

  • D. 

   ขัดแย้งทางการปฏิบัติ

 • 19. 
  ทฤษฎีเชิงระบบ ( System Theory) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลผลิต

  • B. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ

  • C. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ข้อมูลย้อนกลับ

  • D. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลกระทบ

 • 20. 
  ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในปัจจุบัน
  • A. 

   ด้านคุณภาพผู้เรียนและการเรียนการสอน

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

  • C. 

   ด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   ด้านครู ผู้เรียน และด้านผู้บริหาร

 • 21. 
  โรงเรียนได้รับงบประมาณSP2 ซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 120,000 บาท สพท.แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทันไตรมาสแรก มิฉนั้น จะตัดงบ  ท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร 
  • A. 

   ดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ

  • B. 

   ดำเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ

  • C. 

   ดำเนินการด้วยวิธีตกลงราคาแบ่งจ่ายงวดงาน

  • D. 

   ดำเนินการด้วยวิธีสอบราคา

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย 4 ใหม่ ของ รมว.ชินวรณ์  บุณยเกียรติ
  • A. 

   ครูยุคใหม่

  • B. 

   แหล่งเรียนรู้ใหม่

  • C. 

   คุณภาพเยาวชนไทยยุคใหม่

  • D. 

   เป็นนโยบายทุกข้อ

 • 23. 
   กฎหมายฉบับใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 24. 
  อัตราส่วนการรับนักเรียน ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
  • A. 

   60 : 40

  • B. 

   50 : 50

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   70 : 30

 • 25. 
  การส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านตามโครงการ SP2 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
  • A. 

   เพื่อให้นักเรียนมีศิลปะป้องกันตัว

  • B. 

   เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

  • C. 

   เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 26. 
  การจัดการศึกษาของชาติ  ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   แนวทางจัดการศึกษา

  • B. 

   ระบบ โครงสร้างการจัดการศึกษา

  • C. 

   ความมุ่งหมายและหลักการ

  • D. 

   มาตรฐานการศึกษา

 • 27. 
        ข้อใด เป็นองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553
  • A. 

   การประเมินคุณภาพภายใน

  • B. 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 28. 
              เลขาธิการสพฐ. ดำรงตำแหน่งใดใน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ประธานกรรมการ

  • B. 

   รองประธานกรรมการ

  • C. 

   กรรมการโดยตำแหน่ง

  • D. 

   กรรมการและเลขานุการ

 • 29. 
  ข้อใด คือ การไปศึกษาต่อภาคปกติประเภท ก. ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมฝึกอบรม ดูงาน ฯ พ.ศ. 2552
  • A. 

   สอบคัดเลือก

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชาคัดเลือก

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 30. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอย้ายกรณีใด
  • A. 

   ย้ายกรณีพิเศษ

  • B. 

   ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ย้ายติดตามคู่สมรส

  • D. 

   มีสิทธิขอย้ายทุกกรณี

 • 31. 
  ข้อใด คือ 3 เสาหลักในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   คุณภาพครู คุณภาพแหล่งเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   คุณภาพครู โอกาสทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาครัฐ

  • C. 

   คุณภาพครูและแหล่งเรียนรู้ โอกาสทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาครัฐ

  • D. 

   คุณภาพครูและแหล่งเรียนรู้ โอกาสทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

 • 32. 
  ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2552 - 2559
  • A. 

   เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

  • B. 

   เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

  • C. 

   เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน

  • D. 

   เพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดการศึกษาในการพัฒนาคน

 • 33. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-2559  มีการกำหนดแผนงานรีบด่วนระยะที่ 1 ในช่วงเวลาใด
  • A. 

   2552-2553

  • B. 

   2552-2554

  • C. 

   2552-2555

  • D. 

   2552-2556

 • 34. 
  ท่านต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ท่านจะดำเนินการสิ่งใด เป็นลำดับแรก
  • A. 

   ส่งครูภาษาไทยไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

  • B. 

   จัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

  • C. 

   จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

  • D. 

   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • 35. 
  ข้อใดคือ สารสนเทศ
  • A. 

   รายชื่อนักเรียน

  • B. 

   คะแนนของนักเรียน

  • C. 

   อัตราส่วนนักเรียน

  • D. 

   รูปภาพนักเรียน

 • 36. 
  การตรวจรับพัสดุ  ต้องดำเนินการตรวจรับภายในกี่วัน  หลังจากผู้รับจ้างส่งของแล้ว
  • A. 

   1 วัน

  • B. 

   3 วันทำการ

  • C. 

   5 วันทำการ

  • D. 

   โดยเร็ว

 • 37. 
  อาคารเรียนที่สามารถดำเนินการรื้อถอนได้ มีอายุกี่ปี
  • A. 

   20 ปีขึ้นไป

  • B. 

   25 ปีขึ้นไป

  • C. 

   30 ปีขึ้นไป

  • D. 

   ตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา

 • 38. 
  ปพ.๑ ป  หมายถึง
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย

  • B. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม

  • C. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมต้น

  • D. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมปลาย

 • 39. 
  เงินดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป  สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   นำไปฝากที่ สพท. ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ

  • B. 

   ส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน โดยผ่าน สพท. ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

  • C. 

   นำฝากเป็นเงินรายได้สถานศึกษา

  • D. 

   เจ้าหน้าการเงินปรับสมุด แล้วรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ทราบ

 • 40. 
  การเลือกหัวข้อที่จะทำการวิจัย ควรให้น้ำหนักความสำคัญข้อใด มากที่สุด
  • A. 

   เรื่องที่ไม่มีใครทำมาก่อน

  • B. 

   เรื่องที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด

  • C. 

   เรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคม

  • D. 

   เรื่องที่ผู้วิจัยมีพื้นฐานความรู้ดีพอ

 • 41. 
  ความตรงภายใน(Internal Validity)ของการวิจัย เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ
  • A. 

   การควบคุมตัวแปรเกิน

  • B. 

   ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

  • C. 

   ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

  • D. 

   การนำผลการวิจัยไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น

 • 42. 
  ข้อใดเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
  • A. 

   แผนของบประมาณ

  • B. 

   เทคนิคการบริหาร

  • C. 

   ฐานข้อมูล

  • D. 

   หลักสูตรการอบรม

 • 43. 
  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม 
  • A. 

   ความแตกต่างของสมาชิกในทีม

  • B. 

   ความสัมพันธ์ในทีม

  • C. 

   ความเชื่อมั่นในตนเองของผู้นำ

  • D. 

   ความแตกต่างขององค์กร

 • 44. 
  กลยุทธ์ใดสำคัญที่สุดในการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  • A. 

   การพัฒนาครู

  • B. 

   ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

  • C. 

   การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 45. 
  ข้อใด หมายถึง การบริหารภาครัฐแนวใหม่
  • A. 

   New Public Management

  • B. 

   New Plan Management

  • C. 

   New People Management

  • D. 

   New Progress Management

 • 46. 
  ข้อใด คือ องค์ประกอบที่สำตัญที่สุด ของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
  • A. 

   การลดขั้นตอนการควบคุมบังคับบัญชา

  • B. 

   การลดขั้นตอนการบริการ

  • C. 

   การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

  • D. 

   การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

 • 47. 
  ก.ต.ป.น. คือ
  • A. 

   คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 48. 
  ข้อใด หมายถึง การซื้อด้วยวิธีพิเศษ
  • A. 

   พัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน งบประมาณ 85,000 บาท

  • B. 

   พัสดุราชการลับ งบประมาณ 15,000 บาท

  • C. 

   พัสดุซื้อตรงจากต่างประเทศ งบประมาณ 200,000 บาท

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 49. 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ห้ามแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการใด
  • A. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

  • C. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 • 50. 
  ICT คือ
  • A. 

   Information Computer Technology

  • B. 

   Information Comunications Technology

  • C. 

   Inter Comunications Technology

  • D. 

   Inter ComputerTechnology

 • 51. 
  CPU คือ
  • A. 

   Computer Program Unit

  • B. 

   Computer Processing Unit

  • C. 

   Central Program Unit

  • D. 

   Central Processing Unit

 • 52. 
  การรับส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน คือ
  • A. 

   E - office

  • B. 

   E - filing

  • C. 

   E - mail

  • D. 

   E - book

 • 53. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา ควรมีหลักธรรมะ ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ยุติธรรม 5

  • B. 

   สัปปุริสธรรม 7

  • C. 

   คหบดีธรรม 4

  • D. 

   พรหมวิหาร 4

 • 54. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนักวางแผน  แสดงว่า มีหลักธรรมะ ข้อใด
  • A. 

   บารมี 6

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ราชสังคหวัตถุ 4

 • 55. 
  ธรรมะ ข้อใดที่ผู้บริหารใช้แก้ปัญหา ความขัดแย้งได้ดีที่สุด
  • A. 

   ทาน

  • B. 

   ปิยวาจา

  • C. 

   อัตถจริยา

  • D. 

   สมานนัตตตา

 • 56. 
  นักการภารโรงของโรงเรียนประสงค์จะขอลาอุปสมบท  ใครเป็นผู้อนุญาต
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   ผอ.ร.ร.

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 57. 
  ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถเก็บรักษาเงินอาหารกลางวัน  ที่เป็นเงินสดได้วันละกี่บาท
  • A. 

   15000 บาท

  • B. 

   20000 บาท

  • C. 

   25000 บาท

  • D. 

   30000 บาท

 • 58. 
  ปัจจุบันเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. และใช้จ่ายไม่หมด สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ส่งคืน อปท.เจ้าของงบประมาณ

  • C. 

   ส่งคืน สพท.เป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  • D. 

   เป็นเงินรายได้สถานศึกษา

 • 59. 
  การก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนจำนวน 4 ห้อง งบประมาณ 45,000 บาท  ท่านจะใช้เงินหมวดใดจ่าย
  • A. 

   ค่าดำเนินการ

  • B. 

   ค่าคุรุภัณฑ์

  • C. 

   ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

  • D. 

   เงินอุดหนุนรายหัว

 • 60. 
  ท่านแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ท่านชี้แจงให้คณะกรรมการดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันใด
  • A. 

   วันที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้ง

  • B. 

   วันสิ้นปีงบประมาณ

  • C. 

   วันทำการของเดือนกันยายน

  • D. 

   วันทำการแรกของปีงบประมาณใหม่