แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

60 | Total Attempts: 6814

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

สวัสดีครับ ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ    เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ                     แบบทดสอบนี้ เป็นเพียงแนวทางการเตรีย สอบเท่านั้นครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ทฤษฏี X และ Y เป็นของใคร?
  • A. 

   ฟีดเลอร์

  • B. 

   แมคเกรเกอร์

  • C. 

   เอลตัน มาโย

  • D. 

   สกินเนอร์

 • 2. 
  ทฤษฏีการเสริมแรง เป็นของใคร
  • A. 

   ฟีดเลอร์

  • B. 

   แมคเกรเกอร์

  • C. 

   เอลตัน มาโย

  • D. 

   สกินเนอร์

 • 3. 
  เอลตัน มาโย   ได้กำหนดทฤษฎีใดไว้
  • A. 

   ทฤษฏีการจูงใจ

  • B. 

   ทฤษฏีบุคลิกภาพ

  • C. 

   ทฤษฏีหน้าต่างสี่บาน

  • D. 

   ทฤษฏีวุฒิภาวะ

 • 4. 
  ปรัชญาใด ที่เน้นเนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
  • A. 

   นิรันตรนิยม

  • B. 

   สารัตถนิยม

  • C. 

   พิพัฒนาการนิยม

  • D. 

   ปฏิรูปนิยม

 • 5. 
  ปรัชญาใด ที่กล่าวว่า การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
  • A. 

   นิรันตรนิยม

  • B. 

   สารัตถนิยม

  • C. 

   พิพัฒนาการนิยม

  • D. 

   ปฏิรูปนิยม

 • 6. 
  เป้าหมายแห่งอนาคต สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Mission

  • B. 

   Goals

  • C. 

   Plan

  • D. 

   Strategic

 • 7. 
  ข้อใดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความแย้ง ในปัจจุบัน
  • A. 

   ความแย้งจะนำไปสู่ความเครียด

  • B. 

   ในองค์กรที่มีการบริหารจะต้องไม่มีความขัดแย้ง

  • C. 

   ความขัดแย้งอาจเกิดจากความก้าวร้าวตามธรรมชาติของมนุษย์

  • D. 

   ความขัดแย้งจะทำให้เกิดความแตกแยกและเป็นตัวการให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

 • 8. 
  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อกรรมการสถานศึกษาอย่างไร
  • A. 

   ทัศนคติ

  • B. 

   การพัฒนาศักยภาพ

  • C. 

   การอำนวยความสะดวก

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 9. 
  การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาควรเป็นการพัฒนาสิ่งเหล่านี้   ข้อใดมีสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   การประเมินผลการจัดการศึกษา

  • B. 

   ทักษะการวิจัย

  • C. 

   ทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • D. 

   ทักษะการวางแผนการระดมทรัพยากร

 • 10. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   การเตรียมความพร้อม

  • B. 

   การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

  • C. 

   การวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  • D. 

   การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใดเป็นมโนทัศน์พื้นฐาน ของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา
  • A. 

   เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นิเทศกันเอง

  • B. 

   ผู้ที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด

  • C. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ A และ B

 • 12. 
  ข้อใด คือ เครื่องมือในการนิเทศแบบคู่สัญญา  
  • A. 

   แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

  • B. 

   แบบวิเคราะห์การสังเกตการสอน

  • C. 

   แบบประเมินผลการสอน

  • D. 

   A และ B

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
  • A. 

   เป็นผู้นิเทศภายในโรงเรียน

  • B. 

   ให้การสนับสนุนอุปกรณ์งบประมาณ

  • C. 

   ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  “วิถีทาง (means) ที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์พึงปรารถนา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   mission

  • B. 

   Goals

  • C. 

   Plans

  • D. 

   Strategic

 • 15. 
  ข้อใดสอดคล้องกับการระบุความเสี่ยง ( Risk Identification)
  • A. 

   ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงาน

  • B. 

   พิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนทำการควบคุมใด ๆ

  • C. 

   ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

  • D. 

   การหลีกเลี่ยง การร่วมจัดการ การลด หรือการยอมรับ

 • 16. 
  ลักษณะสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร
  • A. 

   การนำองค์การด้วยวิสันทัศน์

  • B. 

   การจัดการทรัพยากรและกระบวนการในการบริหาร

  • C. 

   กลวิธีที่ยึดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

  • D. 

   การกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

 • 17. 
  กระบวนการของการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญเริ่มจากภารกิจ (Mission) จุดหมาย (goals) และแผน (plans) ที่จะให้บรรลุจุดหมาย (goal attainment) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การกำหนดยุทธศาสตร์

  • B. 

   การวางแผน

  • C. 

   การบริหารกลยุทธ์

  • D. 

   การกำหนดวิสัยทัศน์

 • 18. 
  สาวสวยกลัวอ้วนขณะเดียวกันก็หิว กลัวขาดสารอาหาร จึงสับสนว่าจะรับประทานอาหารเย็นดีหรือไม่  ถือว่าเป็นความขัดแย้งตามข้อใด
  • A. 

   ขัดแย้งทางความคิด

  • B. 

   ขัดแย้งทางบุคลิกภาพ

  • C. 

   ขัดแย้งภายในตัวบุคคล

  • D. 

   ขัดแย้งทางการปฏิบัติ

 • 19. 
  ทฤษฎีเชิงระบบ ( System Theory) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลผลิต

  • B. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ

  • C. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ข้อมูลย้อนกลับ

  • D. 

   ปัจจัยป้อนเข้า ขบวนการ ผลกระทบ

 • 20. 
  ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในปัจจุบัน
  • A. 

   ด้านคุณภาพผู้เรียนและการเรียนการสอน

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

  • C. 

   ด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   ด้านครู ผู้เรียน และด้านผู้บริหาร

 • 21. 
  โรงเรียนได้รับงบประมาณSP2 ซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 120,000 บาท สพท.แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทันไตรมาสแรก มิฉนั้น จะตัดงบ  ท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร 
  • A. 

   ดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ

  • B. 

   ดำเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ

  • C. 

   ดำเนินการด้วยวิธีตกลงราคาแบ่งจ่ายงวดงาน

  • D. 

   ดำเนินการด้วยวิธีสอบราคา

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย 4 ใหม่ ของ รมว.ชินวรณ์  บุณยเกียรติ
  • A. 

   ครูยุคใหม่

  • B. 

   แหล่งเรียนรู้ใหม่

  • C. 

   คุณภาพเยาวชนไทยยุคใหม่

  • D. 

   เป็นนโยบายทุกข้อ

 • 23. 
   กฎหมายฉบับใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 24. 
  อัตราส่วนการรับนักเรียน ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
  • A. 

   60 : 40

  • B. 

   50 : 50

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   70 : 30

 • 25. 
  การส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านตามโครงการ SP2 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
  • A. 

   เพื่อให้นักเรียนมีศิลปะป้องกันตัว

  • B. 

   เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

  • C. 

   เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top