แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ม.1

8
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา  ม.1

คำชี้แจง           ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบใ ้ครบทุกข้อ  เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ พิมพ์ใบคะแนน นำส่งครู

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
  • A. 

   การเกิดของทารก

  • B. 

   การที่ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน

  • C. 

   การเจริญเติบโตของไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว

  • D. 

   ตัวอสุจิของฝ่ายชายเข้าไปผสมพันธุ์กับไข่ของฝ่ายหญิง

 • 2. 
  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวที่ส่วนใด
  • A. 

   รังไข่

  • B. 

   มดลูก

  • C. 

   ปีกมดลูก

  • D. 

   ช่องคลอด

 • 3. 
  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด
  • A. 

   Embryo Fetus Ovum Birth

  • B. 

   Fetus Embryo Ovum Birth

  • C. 

   Ovum Fetus Embryo Birth

  • D. 

   Ovum Embryo Fetus Birth

 • 4. 
  ในระยะก่อนเป็นตัวอ่อน (Ovum) จะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
  • A. 

   มีการแบ่งตัวของเซลล์คล้ายผลน้อยหน่า

  • B. 

   เซลล์แบ่งตัวและแยกตัวออกเป็นชั้น ๆ

  • C. 

   เซลล์มีการแบ่งตัวแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป

  • D. 

   เซลล์แบ่งตัวเป็นทวีคูณรูปร่างเหมือนคน

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - 1 ปี   ได้ถูกต้อง
  • A. 

   กะโหลกศีรษะมีกระดูกแน่นเต็มศีรษะ

  • B. 

   กะโหลกศีรษะยังมีกระดูกไม่เต็มศีรษะ

  • C. 

   วัดความยาวรอบศีรษะได้ 30 เซนติเมตร

  • D. 

   มีการเจริญเติบโตของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไป

 • 6. 
  วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ๆ
  • A. 

   วัยทารก

  • B. 

   วัยเด็ก

  • C. 

   วัยรุ่น

  • D. 

   วัยผู้ใหญ่

 • 7. 
  เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
  • A. 

   เด็กชายแชมป์ อายุ 7 เดือน สามารถชันคอได้สูงขึ้น

  • B. 

   เด็กหญิงชมพู่ อายุ 3 ปี สามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้

  • C. 

   เด็กชายเดี่ยว อายุ 5 ปี สามารถจำหน้าคนได้แม่นยำ

  • D. 

   เด็กหญิงมะเหมี่ยว อายุ 6 ปี เริ่มวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนาน

 • 8. 
   ในช่วงวัยเด็กพัฒนาการด้านใดเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด่นชัดที่สุด
  • A. 

   ด้านร่างกาย

  • B. 

   ด้านอารมณ์

  • C. 

   ด้านสังคม

  • D. 

   ด้านสติปัญญา