แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

5
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. What's.......your name?    My name's Ann.
  • A. 

   His

  • B. 

   Her

  • C. 

   Your

  • D. 

   My

 • 2. 
  2. A : Good morning.   B :..............................
  • A. 

   Good afternoon

  • B. 

   Good morning

  • C. 

   Good evening

  • D. 

   Good bye

 • 3. 
  3. She can see with her...........
  • A. 

   Ears

  • B. 

   Nose

  • C. 

   Eyes

  • D. 

   Mouth

 • 4. 
  4. He cooks food in the restaurant. What does he do?
  • A. 

   A chef

  • B. 

   A waiter

  • C. 

   An actor

  • D. 

   A doctor

 • 5. 
  5. The elephant is...............than the tiger.
  • A. 

   Small

  • B. 

   Smaller

  • C. 

   Big

  • D. 

   Bigger