แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน)
10
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว