แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องเส้นใยนำแสงและเลเซอร์)

20 | Total Attempts: 712

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องเส้นใยนำแสงและเลเซอร์)

ข้อสอบมี 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15  ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวการส่งสัญญาณหรือการทำงานของเส้นใยแก้วนำแสง ใช้หลักการตามข้อใด
  • A. 

   การหักเหของแสง

  • B. 

   การสะท้อนของแสง

  • C. 

   การสะท้อนกลับหมด

  • D. 

   การหักเหของแสง และการสะท้อนของแสง

 • 2. 
  ข้อใดเป็นประโยชน์ของเลเซอร์เกี่ยวกับด้านการแพทย์
  • A. 

   เจาะ ตัด เชื่อมวัสดุ

  • B. 

   ใช้ในการแสดงละคร งานแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต

  • C. 

   ผ่าตัดต้อกระจกตา

  • D. 

   อ่านข้อมูลราคาสินค้าที่บรรจุอยู่ในบาร์โค้ด (Bar-Codes)

 • 3. 
  ข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   เส้นใยแก้วนำแสง

  • B. 

   LASER

  • C. 

   การแผ่รังสีของการเปล่งแสงแบบถูกช้าด้วยการขยายสัญญาณแสง

  • D. 

   Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

 • 4. 
  นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้คิดค้นเลเซอร์และเสนอทฤษฎีเลเซอร์จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อ ค.ศ. 1954 คือใคร
  • A. 

   ซี.เอช. ทาวน์ส (C.H. Townes)

  • B. 

   แมแมน (Maiman)

  • C. 

   จาแวน (Javan)

  • D. 

   จาแวน และแมแมน (Javan and Maima)

 • 5. 
  ผู้ประดิษฐ์เลเซอร์ตัวแรกของโลกได้สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1960 คือใคร
  • A. 

   จาแวน (Javan)

  • B. 

   ซี.เอช. ทาวน์ส (C.H. Townes)

  • C. 

   จาแวน และซี.เอช. ทาวน์ส (Javan and C.H. Townes)

  • D. 

   แมแมน (Maiman)

 • 6. 
  การทำงานของเส้นใยนำแสงอาศัยหลักการใด
  • A. 

   การหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสงในเส้นใย

  • B. 

   การหักเหของแสงในเส้นใย

  • C. 

   การกระจายแสงในเส้นใย

  • D. 

   การสะท้อนกลับหมดในเส้นใย

 • 7. 
  วัสดุที่ใช้ทำเส้นใยนำแสงควรเป็นสารชนิดใด
  • A. 

   แก้วใส

  • B. 

   พลาสติกใส

  • C. 

   กระจกเงา

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 • 8. 
  ข้อใดที่ไม่ใช่สมบัติของเส้นใยนำแสง
  • A. 

   เป็นเส้นนำแสงเล็กๆเท่ากับเส้นผมมนุษย์

  • B. 

   เส้นใยนำแสงที่เป็นโลหะจะนำมาใช้ในระบบสื่อสารได้ดี

  • C. 

   สารที่ล้อมรอบแกนมีสมบัติคือมีดรรชนีหักเหต่ำกว่าแกนใน

  • D. 

   ภายในขอบของแกนทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาอย่างดี

 • 9. 
  เส้นใยนำแสงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดใด                I  โทรศัพท์                           II  โทรทัศน์                         III  วิทยุ                                 IV  คอมพิวเตอร์                 V  โทรสาร
  • A. 

   I II และ III

  • B. 

   II III และ V

  • C. 

   III IV และ V

  • D. 

   I II และ IV

 • 10. 
  แพทย์ใช้เส้นใยนำแสงมาทำศัลยกรรมโดยใช้วิธีใด
  • A. 

   ใช้เส้นใยนำแสงช่วยเย็บแผลที่ผิวหนัง

  • B. 

   ใช้ลำเลเซอร์ส่งเข้าไปทางเส้นใยนำแสงเพื่อเชื่อมติดแผลในพระเพาะอาหาร

  • C. 

   ใช้แสงส่งเข้าไปทางเส้นใยนำแสงเพื่อตรวจกระเพาะอาหารของคน

  • D. 

   ใช้เส้นใยนำแสงส่องดูภายในปอดของมนุษย์

 • 11. 
  เลเซอร์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การผสมแสงสีต่างๆเพื่อให้เป็นแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มสูง

  • B. 

   เครื่องขยายแสงโดยการกระตุ้นให้ปล่อยแสงที่มีความเข้มและพลังงานสูงมาก

  • C. 

   เครื่องมือที่ให้แสงสว่างโดยทำให้เกิดการหักเหเป็นลำแสงขนานกัน

  • D. 

   เครื่องขยายแสงโดยการหักเหแสงมารวมกันให้แสงมีความเข้มและพลังงานสูงมาก

 • 12. 
  ลำแสงเลเซอร์ได้นำมาใช้ในการเจาะรูหรือตัดแผ่นโลหะ เพราะมีสมบัติข้อใด                1.  เป็นเส้นตรง  ลำแสงแคบมาก                2.  มีความเข้มสูงมาก                3.  เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน                4.  สามารถรวมลำแสงให้เป็นจุดเดียวได้ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ข้อ 1 2 3

  • B. 

   ข้อ 2 3 4

  • C. 

   ข้อ 1 3 4

  • D. 

   ข้อ 1 2 3 และ 4

 • 13. 
  เครื่องเลเซอร์เครื่องแรกใช้สารต้นกำเนิดชนิดใดและลำแสงเลเซอร์มีสีอะไร ตอบตามลำดับ
  • A. 

   ไนโตรเจน – ไม่มีสี

  • B. 

   คาร์บอนไดออกไซด์ – สีฟ้า

  • C. 

   ทับทิม – สีแดง

  • D. 

   ฮีเลียม – สีแดง

 • 14. 
  เครื่องเลเซอร์ที่ใช้สารต้นกำเนิดชนิดใดซึ่งสามารถผลิตคลื่นที่มีความยาวพอเหมาะสำหรับใช้ในด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ใยแสงได้
  • A. 

   เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ

  • B. 

   ทับทิม

  • C. 

   ไนโตรเจน

  • D. 

   ฮีเลียม

 • 15. 
  กล้องชนิดใดที่ใช้ติดตั้งในเรือดำน้ำไว้สำหรับส่องมองวัตถุเหนือผิวน้ำ
  • A. 

   กล้องจุลทรรศน์

  • B. 

   กล้องฉายภาพสี

  • C. 

   กล้องดูแห่

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 16. 
  เลเซอร์ คือ
 • 17. 
  แสงเลเซอร์มีลักษณะดังนี้
 • 18. 
  แสงเลเซอร์ของทับทิมมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร  นำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้
 • 19. 
  แสงเลเซอร์ของสารกึ่งตัวนำมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร นำมาใช้ประโยชน์ดังนี้
 • 20. 
  จงยกตัวอย่างการใช้แสงเลเซอร์ในด้านศัลยกรรมทางการแพทย์
Back to Top Back to top