แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่1เรื่องส่วนประกอบของโลก
11
คำชี้แจง 
ตอนที่ 1
 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตอนที่ 2   จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง