แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่1เรื่องส่วนประกอบของโลก

11 | Total Attempts: 316

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่1เรื่องส่วนประกอบของโลก

คำชี้แจง  ตอนที่ 1  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียวตอนที่ 2   จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ ห้ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 
  ตอนที่ 1   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว1.  ข้อความใดเป็นจริงเกี่ยวกับโลกของเรา       1)  โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอน       2)  เปลือกโลกส่วนบนมีเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นดินเท่านั้น       3)  เปลือกโลกส่วนล่างประกอบด้วยหินบะซอลต์เท่านั้น
  • A. 

   1 และ 2

  • B. 

   2 และ 3

  • C. 

   1 และ 3

  • D. 

   1 2 และ 3

 • 2. 
  กราฟในข้อใดแสดงอัตราส่วนของพื้นน้ำและพื้นดินบนพื้นผิวโลกได้ถูกต้อง
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ให้ใช้ภาพส่วนหนึ่งของโลกที่แสดงส่วนประกอบชั้นต่างๆของโลกประกอบการตอบคำถามข้อ 3 – 9 กำหนดให้ A – D เป็นชั้นต่างๆของโลกหินไซอัลและหินไซมาพบได้ในเปลือกโลกชั้นใด
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  ชั้นใดของโลกที่พบสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  ธาตุหลักที่พบในชั้น A และ B คือธาตุใด
  • A. 

   เหล็ก นิกเกิล

  • B. 

   ซิลิกอน เหล็ก

  • C. 

   เหล็ก อลูมิเนียม

  • D. 

   นิกเกิล อะลูมิเนียม

 • 6. 
  ชั้นใดของส่วนประกอบของโลกที่อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดตามลำดับ
  • A. 

   A C

  • B. 

   A D

  • C. 

   B D

  • D. 

   B C

 • 7. 
  (1)  หินอัคนี และ (2) หินแกรนิต  พบได้ในชั้นใดของโลก
  • A. 

   (1) A, (2) C

  • B. 

   (1) C, (2) B

  • C. 

   (1) C, (2) D

  • D. 

   (1) D, (2) A

 • 8. 
  ภูเขาไฟระเบิดมีสาเหตุมาจากหินในชั้นใดที่หลอมละลายและดันผ่านรอยแตกของเปลือกโลกพุ่งขึ้นมา
  • A. 

   A B

  • B. 

   C D

  • C. 

   B C

  • D. 

   A B C

 • 9. 
  ข้อใดแสดงชั้นต่างๆของโลกจากA         B        C       D  
  • A. 

   แก่นโลกชั้นใน แก่นโลกชั้นนอก แมนเทิล เปลือกโลก

  • B. 

   แก่นโลก แมนเทิล เปลือกโลก ส่วนล่าง เปลือกโลกส่วนบน

  • C. 

   แก่นโลกชั้นใน แมนเทิล เปลือกโลกส่วนล่าง เปลือกโลกส่วนบน

  • D. 

   แก่นโลก แมนเทิลส่วนล่าง แมนเทิลส่วนบน เปลือกโลก

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับความหนาของชั้นต่างๆของโลกจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
  • A. 

   แก่นโลก แมนเทิล เปลือกโลก

  • B. 

   เปลือกโลก แมนเทิล แก่นโลก

  • C. 

   แก่นโลก เปลือกโลก แมนเทิล

  • D. 

   เปลือกโลก แก่นโลก แมนเทิล

 • 11. 
  ตอนที่ 2   จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง1.  เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกในแนวดิ่ง                                                               ก.  แก่นโลกชั้นใน2.  พื้นผิวโลกส่วนที่เป็นพื้นดิน                                                                                ข.  12,755  km3.  ส่วนที่เป็นชั้นนอกสุดของโลก                                                                            ค.  แมนเทิล4.  หินไซมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม                       ง.  71% ของพื้นผิวโลก5.  ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลก หนาประมาณ 3;000 km                         จ.  แก่นโลก6.  ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลว ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิล   ฉ.  เปลือกโลกส่วนบน7.  ชั้นในสุดของโลกที่มีความประมาณ 3,440 km                                                ซ. 1 ใน 4 ของพื้นผิวโลก8.  ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด                                                            ฌ.  เปลือกโลกส่วนล่าง9.  ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร                                 ญ.  แก่นโลกชั้นนอก10.  เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกในแนวนอน                                                        ฎ.  เปลือกโลก
Back to Top Back to top