แบบทดสอบชั้น ป.2

4
แบบทดสอบชั้น ป.2

จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เดิน

  • B. 

   ดืมนม

  • C. 

   อาหาร

  • D. 

   ช้าง

 • 2. 
  ข้อใดสะกดต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   แมว

  • B. 

   นาย

  • C. 

   ด้วย

  • D. 

   สาย

 • 3. 
  ข้อใดเป็นสระเสียงยาว
  • A. 

   นับ

  • B. 

   รอ

  • C. 

   ใน

  • D. 

   ชิด

 • 4. 
  ข้อใดสะกดด้วยแม่กน
  • A. 

   หลาน

  • B. 

   ชม

  • C. 

   แก้ว

  • D. 

   กบ