แบบทดสอบเกี่ยวกับ Internet , Intranet , Extranet

15 | Total Attempts: 1634

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 Internet , Intranet , Extranet

- ให้เวลา 15 นาที ในการเลือกคำตอบที่คิดว่ ถูกที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดให้ความหมายของอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

  • B. 

   ไซเบอร์สเปช

  • C. 

   การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครืองหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

  • D. 

   กลุ่มของคอมพิวเตอร์

 • 2. 
  อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกพัฒนามาจากเครือข่ายใด
  • A. 

   NSFNET

  • B. 

   ARPANET

  • C. 

   BITNET

  • D. 

   DECNET

 • 3. 
  ทวีปใดที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด(จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2552)
  • A. 

   ทวีปยุโรป

  • B. 

   ทวีปออสเตรเลีย

  • C. 

   ทวีปเอเชีย

  • D. 

   ทวีปอเมริกาเหนือ

 • 4. 
  อินเทอร์เน็ต (Internet) ในประเทศไทยเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อใด
  • A. 

   เดือน มีนาคม พ.ศ.2530

  • B. 

   เดือน มกราคม พ.ศ.2534

  • C. 

   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2536

  • D. 

   เดือน มีนาคม พ.ศ.2538

 • 5. 
  ปี 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ยกเว้นที่ใด
  • A. 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • B. 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • C. 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • D. 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 6. 
  เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อปี พ.ศ.ใด
  • A. 

   พ.ศ.2534

  • B. 

   พ.ศ.2539

  • C. 

   พ.ศ.2542

  • D. 

   พ.ศ.2547

 • 7. 
  ชื่อใดไม่ใช่ชื่อที่ใช้เรียกระบบ Intranet
  • A. 

   แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network)

  • B. 

   โลคัลอินเตอร์เน็ต (Local Internet)

  • C. 

   เอนเตอร์ไพรท์เน็ตเวิร์ก (Enterprise Network)

  • D. 

   อินเตอร์เน็ต (Internet)

 • 8. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอินทราเน็ต (Intranet)
  • A. 

   ไม่จำกัดขอบเขตการใช้งาน

  • B. 

   จำกัดขอบเขตการใช้งาน

  • C. 

   ส่วนใหญ่อยู่เฉพาะภายในเครือข่ายของหน่วยงาน

  • D. 

   สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้

 • 9. 
  การเชื่อมต่อระบบอินทราเน็ตในองค์กรเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะต้องมีระบบใด เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ไม่หวังดี
  • A. 

   ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)

  • B. 

   นิวส์กรุ๊ป (New group)

  • C. 

   ไฟร์วอลล์ (Firewall)

  • D. 

   ไซเบอร์สเปช (Cyber Space)

 • 10. 
  ข้อใดคือประโยชน์ของอินทราเน็ต (Intranet)
  • A. 

   ลดต้นทุนในการบริหารข่าวสาร

  • B. 

   ช่วยให้ได้รับข่าวสารใหม่ๆ เนื่องจากการจัดเก็บข่าวสารไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

  • C. 

   ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างฉับ ไว

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) คืออะไร
  • A. 

   ระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

  • B. 

   ระบบงานภายในองค์กรผ่านเครือข่าย

  • C. 

   ระบบอินเทอร์เน็ตปฎิรูป

  • D. 

   ระบบเครือข่ายที่เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร

 • 12. 
  การเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงได้กี่จุด
  • A. 

   2 จุด

  • B. 

   3 จุด

  • C. 

   4 จุด

  • D. 

   หลายจุด

 • 13. 
  ผู้ใดที่ได้รับสิทธิในการใช้ระบบอินทราเน็ตของบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น
  • A. 

   พนักงานของบริษัท ชิน ครอป

  • B. 

   พนักงานของบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น

  • C. 

   ผู้ใช้ระบบโทรศัพท์ทรู

  • D. 

   ประชาชนทุกคน

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเอ็กซ์ทราเน็ต
  • A. 

   มีความเป็นสากล

  • B. 

   ใช้งบน้อย

  • C. 

   เชื่อถือได้

  • D. 

   มีประสิทธิผล

 • 15. 
  ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์ทราเน็ต
  • A. 

   ห้างสรรพสินค้า

  • B. 

   มหาวิทยาลัย

  • C. 

   กรมขนส่งกรุงเทพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top